چت جی اس فول امکانات گروه طراحی زد طرح

چت جی اس فول امکانات گروه طراحی زد طرح

رزرو تبلیغــات

تعرفه تبلیغات
logo
تعرفه تبلیغات تعرفه تبلیغات

شمـا میتوانیــد برای دریافت آخرین مطالب و آگاهی از آخریـن اخبــار گلریـز وبـــ در ایمیـــل خـود در خبــرنامـه ثـبت نـام کنــید

z-tarh

 

function ET_Chat(){
// گروه طراحی زد طرح
// ،Tel : 09147774593
//www.z-tarh.ir  | Id: ahoora_boy43@yahoo.com
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// (Start) Deklaration globaler Attribute im Class ------------------------------------------------------------
var self = this;
this.time_last_req=0;                        //(privat) Zeit im Milisek seit der letzten AJAX-Anfrage
this.time_last_send=0;                        //(privat) Zeit im Milisek seit der letzten Message from User
this.inactivity_message_flag=false;            //(privat) TRUE wenn bereits eine Systemwarnmeldung an den User gesendet wurde
this.active_get_message_req=false;            //(privat) TRUE wenn gerade eine ReloaderMessage Anfrage ueber AJAX laeuft
this.interval_for_inactivity=1800000;        //(public) Wie lange darf der User nichts schreiben bis er aus dem Chat rausfliegt
this.allowed_privates_in_separate_win = true;
this.allowed_privates_in_chat_win = true;
this.anbindung_an_userverwaltung;            //(privat) Wenn die Userverwaltung benutzt wird, soll der Mon kein PW  ndern
this.reload_interval;                        //(public) Reloadzeit
this.show_history_all_user;                    //(public) [bool] Soll die History fuer alle Gezeigt wrden oder nur Admin/Mod-Team
this.allow_nick_registration;                //(public) [bool] Registrierung der Namen erlauben
this.set_sys_messages = true;                //(public) [bool] Show sys messages
this.set_avatars = true;                    //(public) [bool] Show avatars
this.messages_im_chat;                        //(public) Anz. der Mess. im Fenster
this.username="";                            //(public)
this.user_id="";                            //(public)
this.set_dynamic_height;                    //(public)
this.textcolor;                                //(public)
this.mouse_top=0;                            //(privat) Cursorkoordueberwachung
this.mouse_left=0;                            //(privat) Cursorkoordueberwachung
this.win_block = Array();                    //(privat) Window-Object-Array zum Userblokieren
this.win_block_ids = Array();           
this.win_private = Array();                    //(privat) Window-Object-Array private message window
this.win_admin_user = Array();                //(privat) Window-Object-Array zum Useradministrrieren
this.win_color;                                //(privat) Window-Object zum Darstellen der Colorauswahl
this.win_color_content;                        //(privat) Inhalt des Colorfensters wird ueber AJAX onLoad gefuellt
this.win_smileys;                            //(privat) Window-Object zum Darstellen der Smileys
this.win_smileys_content;                    //(privat) Inhalt des Smileysfensters wird ueber AJAX onLoad gefuellt
this.win_style;                                //(public) Festlegung der Windowstyle fuer alle Windows im Chat
this.win_prop;                                //(privat) Window Zusatzfeatures
this.win_history;                            //(privat) Window History
this.jsonObjUserGlobal;                        //(privat) Message JSON Array.
this.userPrivilegienGlobal;                    //(public) Privilegien z.B.: Gast,User,Moderator,Admin
this.privat_an;                                //(privat) Privat an User-ID
this.sound_status="none";                    //(privat) Wann soll der Sound kommen, bei allen Messages oder nur Privat
this.soundManager;
this.my_styles;
this.msgid = 1;
this.sex ="";
this.repeatspeedwarn = 0;
this.lastsend = 0;
this.numsmiles = 0;
// (Stop) Deklaration globaler Attribute im Class -------------------------------------------------------------
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// (Start) Konstruktor der Class ET_Chat wird onLoad ausgefuehrt -----------------------------------------------

this.start = function(){

    // Adminbereich
    if (self.userPrivilegienGlobal=="admin"){
        $("form_right").innerHTML+="&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img id=\"link_admin\" class=\"img_button\" src=\"img/admin.png\" width=\"32\" height=\"32\" border=\"0\" alt=\"Admin\" title=\"Admin\">";
        $("link_admin").onclick = function(){
        var hoehe = $('chatinhalt').getHeight();
           var breite = $('chatinhalt').getWidth();
        var win_admin = new Window({url: "./?AdminIndex", className: self.win_style, width:breite, height:hoehe, top:20, left:10, resizable: true, showEffect:Effect.Appear, hideEffect: Effect.Fade, showEffectOptions: {duration:0.1}, hideEffectOptions: {duration:0.1}, draggable: true, minimizable: true, maximizable: true, destroyOnClose: true });
        //win_prop.maximize();
        win_admin.show();
    }
    }   
    if (self.userPrivilegienGlobal=="gast"){
          var temp_user_name = (self.username.length > 20) ? self.username.slice(0, 20)+"..." : self.username;
        var win_reg = new Window({className: self.win_style, title:lang_start_reg_title+' "'+temp_user_name+'"', width:250, height:115, top:200, left:200, resizable: false, showEffect:Effect.SlideDown, hideEffect: Effect.Fade, showEffectOptions: {duration:0.0}, hideEffectOptions: {duration:0.0}, draggable: true, minimizable: false, maximizable: false, destroyOnClose: false });       
        win_reg.setHTMLContent('<div style="direction:rtl;font-family:tahoma;font:11px;text-shadow:0 1px #999;" id="register_formular"><form id="register_form" style="display:inline;"><div>سيستم ثبت نام سريع<hr size="1"><table><tr><td><input style="width:150px;height:20px;padding:0 5px;border-radius:5px;border:1px solid #c9c9c9;" type="password" id="pw_register_field" size="6" placeholder="پسورد" /></td></tr><tr><td><input style="width:150px;height:20px;padding:0 5px;border-radius:5px;border:1px solid #c9c9c9;" type="password" id="pw_register_field2" size="6" placeholder="تکرار پسورد" /></td></tr><tr><td colspan="2"><br /><a href="#" style="text-decoration:none;padding:5px;border-radius:5px;border:1px solid brown;background:#F0F0F0;" id="make_register">'+lang_start_reg_button_register+'</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" style="text-decoration:none;padding:5px;border-radius:5px;border:1px solid brown;background:#F0F0F0;" id="cancel_register">'+lang_start_reg_button_cancel+'</a></td></tr></div></form></div>');
                        Event.observe('register_formular', 'click', function(event){
                            if(Event.element(event).id=="cancel_register") win_reg.close();
                            if(Event.element(event).id=="make_register") {
                           
                                if ($('pw_register_field').value==$('pw_register_field2').value)
                                    new Ajax.Request(
                                        "./?ChangePw",
                                        {
                                        onSuccess: function(result){
                                            if (result.responseText==1){
                                                win_reg.setHTMLContent('<div style="direction:rtl;font-family:tahoma;font:11px;text-shadow:0 1px #999;" id="register_formular">'+lang_start_reg_after_registering+'<br /><br /><a style="text-decoration:none;padding:5px;border-radius:5px;border:1px solid brown;background:#F0F0F0;" href="./?Logout&r='+$("room").value+'">'+lang_start_reg_after_registering_link+'</a></div>');
                                            }
                                            else alert('Error!\n\n'+result.responseText);
                                        },
                                        postBody: "user_pw="+$('pw_register_field').value
                                        }
                                    );
                                else{
                                    alert(lang_start_reg_error);
                                    $('pw_register_field').value='';
                                    $('pw_register_field2').value='';
                                    $('pw_register_field').focus();
                                }
                            }
                        });
                        win_reg.show();
                        $("register_form").onsubmit = function(){return false;}

    }


$("link_nazar").onclick=function(){var win_nazar=new Window({url:"./?Nazarat",className:self.win_style,width:260,height:425,top:eval(self.mouse_top-400),left:eval(self.mouse_left-130),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:0.5},hideEffectOptions:{duration:0.5},draggable:true,minimizable:true,maximizable:false,destroyOnClose:false});win_nazar.show()};
$("link_avatars").onclick=function(){var win_avatars=new Window({url:"./?AdminCreateNewAV",className:self.win_style,width:400,height:240,top:eval(self.mouse_top-250),left:eval(self.mouse_left-130),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:0.5},hideEffectOptions:{duration:0.5},draggable:true,minimizable:true,maximizable:false,destroyOnClose:false});win_avatars.show()};AjaxReadRequest();setInterval(AjaxReadRequest,this.reload_interval);

    AjaxReadRequest();    // Erste Messageabfrage beim Start
    setInterval(AjaxReadRequest, this.reload_interval); // Interval fuer regelmaesige Abfragen setzen.

    // autocomplete="off" ist nicht XHTML valide deshalb ueber JS
    $("message").setAttribute("autocomplete", "off");

    // Passt die Hoehe des Chatinhalts immer auf die Hoehe des fensters. Also height 100%
    if(this.set_dynamic_height){
        window_height();
        setInterval(window_height, 200);
    }

    $('message').focus();
    $("message_form").onsubmit = function(){return self.send();} // Wichtig damit beim Submit das Dokument nicht neu geladen wird.
    $("link_sagen").onclick = function(){return self.send();} // s.o. Zeile.

    $("link_prop").onclick = function(){

            // Wenn das Fenster noch nicht existiert, muss es erzeugt und befuellt werden
            if (typeof self.win_prop!="object"){
            // Fensterinstanz
            self.win_prop = new Window({className: self.win_style,width:280,height:180,top:eval(self.mouse_top-225),left:eval(self.mouse_left-120),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});

            // History anzeigen?
            if(self.show_history_all_user || self.userPrivilegienGlobal=="admin" || self.userPrivilegienGlobal=="mod" || self.userPrivilegienGlobal=="moda" )
                var history_link_content = '<div style=\"margin-bottom:3px;direction: rtl;\"><img src="img/time.png" align="right" />&nbsp;&nbsp;<a href="#" id="history">'+lang_start_prop_link_2+'</a></div>';
            else
                var history_link_content = '';

            // PW aenderung fuer Mods und User anzeigen?
            if( self.userPrivilegienGlobal=="mod" || self.userPrivilegienGlobal=="user"| self.userPrivilegienGlobal=="admin" )
                var pwchange_link_content = '<div style=\"margin-bottom:3px;direction: rtl;\"><img src="img/textfield_key.png" align="right" />&nbsp;&nbsp;<a href="#" id="pwchange_mod">'+lang_start_prop_link_6+'</a>\
                                            <form id="pwchange_form" style="display:inline;"><div id="pwchange_div" style="display:none;"><div style="padding-top: 2px;">'+lang_start_prop_link_7+' <input type="password" id="pwchange_field" size="6" /> <a href="#" id="pwchange_mod_ok">OK</a></div></div></form></div>';
            else if( self.userPrivilegienGlobal=="gast" && self.allow_nick_registration)
                var pwchange_link_content = '<div style=\"margin-bottom:3px;direction: rtl;\"><img src="img/textfield_key.png" align="right" />&nbsp;&nbsp;<a href="#" id="register_name">'+lang_start_reg_link+'</a></div>';
            else
                var pwchange_link_content = '';
               
            // Status Auswahl generieren
            var status_link_content ='<div style=\"direction: rtl;\"><img src="img/status_online.png" align="right" />&nbsp;&nbsp;<a href="#" id="stat_mod">'+lang_statuslink+'</a>\
                                    <div style="display:none;" id="stat_change_div"><div style="padding-top: 2px; padding-bottom: 4px; padding-left: 12px;">\n';
            for(var i=0; i<lang_status_text.length; i++){
                if (lang_status_rights[i]=='all') status_link_content +='<img src="img/'+lang_status_imgname[i]+'.png"/> <a href="#" id="'+lang_status_imgname[i]+'">'+lang_status_text[i]+'</a><br />\n';
                if (lang_status_rights[i]=='admin' && self.userPrivilegienGlobal=="admin") status_link_content +='<img src="img/'+lang_status_imgname[i]+'.png"/> <a href="#" id="'+lang_status_imgname[i]+'">'+lang_status_text[i]+'</a><br />\n';
                if (lang_status_rights[i]=='mod' && self.userPrivilegienGlobal=="mod") status_link_content +='<img src="img/'+lang_status_imgname[i]+'.png"/> <a href="#" id="'+lang_status_imgname[i]+'">'+lang_status_text[i]+'</a><br />\n';
                if (lang_status_rights[i]=='user5' && self.userPrivilegienGlobal=="user5") status_link_content +='<img src="img/'+lang_status_imgname[i]+'.png"/> <a href="#" id="'+lang_status_imgname[i]+'">'+lang_status_text[i]+'</a><br />\n';
                if (lang_status_rights[i]=='mod2' && self.userPrivilegienGlobal=="mod2") status_link_content +='<img src="img/'+lang_status_imgname[i]+'.png"/> <a href="#" id="'+lang_status_imgname[i]+'">'+lang_status_text[i]+'</a><br />\n';

            }
            status_link_content +='</div></div><div style=\"margin-bottom:3px;direction: rtl;\"></div>';


                        var sys_mess_checked = (self.set_sys_messages) ? 'checked' : '';
            var set_avatars_checked=(self.set_avatars)?'checked':'';
                        var private_msg_Showings = '<div style=\"margin-bottom:3px;direction: rtl;\"><input type="checkbox" name="goflprivate" id="goflprivate" value="0"><a href="#" id="goflprivate_a">مسدود کردن پیام های خصوصـی</a></div>';
     var set_time_checked= 'checked';
     var set_time_checked=(self.set_time)?'checked':'';
                      var time_msg_Showings = '<div style=\"margin-bottom:3px;\"><input type="checkbox" name="set_time" id="set_time" value="1" set_time_checked ><a href="#" id="set_time_a">نمایش زمان ارسال پیـام</a></div>';
            // Fenster fuellen
            self.win_prop.setHTMLContent('<div id="prop_list" style=\"direction: rtl;\"><div style=\"margin-bottom:3px; style=\"direction: rtl;\"><img src="img/monitor_lightning.png" align="right" />&nbsp;&nbsp;<a href="#" id="cls">'+lang_start_prop_link_1+'</a></div>\
            '+history_link_content+'\
            '+pwchange_link_content+'\
            '+status_link_content+'\
            '+private_msg_Showings+'\
            <div style="padding-bottom:5px;direction: rtl;"><form id="set_avatars_form" style="display:inline;direction: rtl;"><input type="checkbox" id="set_avatars" value="1" '+set_avatars_checked+' /> <a href="#" id="set_avatars_a">نمایـش آواتار کاربـران</a></form></div>\
            <div style="padding-bottom:5px;direction: rtl;"><form id="set_sys_messages_form" style="display:inline;"><input type="checkbox" id="set_sys_messages" value="1" '+sys_mess_checked+' /> <a  href="#" id="set_sys_messages_a"> '+lang_start_prop_link_9+'</a></form></div>\
            ');
            // Das befuellte Fenster ueberwachen
            Event.observe('prop_list', 'click', function(event){
                if(Event.element(event).id!="" && Event.element(event).id!='prop_list' && Event.element(event).id!='sound_icon'){
                    if (Event.element(event).id=="cls") { $('chatinhalt').innerHTML=''; self.win_prop.close(); $('message').focus(); }
                    if (Event.element(event).id=="pwchange_mod_ok") submit_pw();
                    if (Event.element(event).id=="history") { self.historyWindow(1); self.win_prop.close(); }
                    if (Event.element(event).id=="stat_mod") Effect.toggle('stat_change_div', 'blind', {duration:0});
                    if (Event.element(event).id=="set_sys_messages" || Event.element(event).id=="set_sys_messages_a") {
                        if (Event.element(event).id=="set_sys_messages_a"){
                            if($("set_sys_messages").checked)
                                $("set_sys_messages").checked=false;
                            else
                                $("set_sys_messages").checked=true;                           
                        }
                        var sys_mess = ($("set_sys_messages").checked) ? 1 : 0;
                        new Ajax.Request("./?ChangeStatus",    { postBody: "sys_messages="+sys_mess });
                        self.win_prop.close();
                        $('message').focus();
                    }
if(Event.element(event).id=="set_avatars"||Event.element(event).id=="set_avatars_a"){if(Event.element(event).id=="set_avatars_a"){if($("set_avatars").checked)
                     $("set_avatars").checked=false;else
                     $("set_avatars").checked=true;}
                      self.set_avatars=($("set_avatars").checked)?true:false;self.win_prop.close();$('message').focus();}

if(Event.element(event).id=="set_time"||Event.element(event).id=="set_time_a"){if(Event.element(event).id=="set_time_a"){if($("set_time").checked)
$("set_time").checked=false;else
$("set_time").checked=true;}
self.set_time=($("set_time").checked)?true:false;self.win_prop.close();$('message').focus();}
                    if (Event.element(event).id.slice(0, 7)=="status_") submit_status(Event.element(event).id, $(Event.element(event).id).innerHTML);
                   
                    if (Event.element(event).id=="pwchange_mod") {
                        Effect.toggle('pwchange_div', 'blind', {duration:0});
                        $("pwchange_form").onsubmit = function(){return submit_pw();}
                    }
                   
                    if (Event.element(event).id=="goflprivate") {
                   
                            if (self.private_msg_showing == true){
                            self.private_msg_showing = false;
                            }else{
                            self.private_msg_showing = true;
                            }
                            self.win_prop.close();
                    }

                    if (Event.element(event).id=="register_name") {
                       
                        var temp_user_name = (self.username.length > 20) ? self.username.slice(0, 20)+"..." : self.username;
                       
                        var win_register_user = new Window({className: self.win_style, title:lang_start_reg_title+' "'+temp_user_name+'"', width:250, height:130, top:eval(self.mouse_top-185), left:eval(self.mouse_left-120), resizable: false, showEffect:Effect.Appear, hideEffect: Effect.Fade, showEffectOptions: {duration:0.3, afterFinish:function(effect){self.win_prop.close(); $('pw_register_field').focus(); }}, hideEffectOptions: {duration:0.3}, draggable: true, minimizable: false, maximizable: false, destroyOnClose: true, opacity: 1});
                        win_register_user.setHTMLContent('<div id="register_formular"><form id="register_form" style="display:inline;"><div>'+lang_start_reg_befor_registering+'<hr size="1"><table><tr><td>'+lang_start_reg_pw1+'</td><td><input type="password" id="pw_register_field" size="6" /></td></tr><tr><td>'+lang_start_reg_pw2+'</td><td><input type="password" id="pw_register_field2" size="6" /></td></tr><tr><td colspan="2"><br /><a href="#" id="make_register">'+lang_start_reg_button_register+'</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" id="cancel_register">'+lang_start_reg_button_cancel+'</a></td></tr></div></form></div>');
                        Event.observe('register_formular', 'click', function(event){
                            if(Event.element(event).id=="cancel_register") win_register_user.close();
                            if(Event.element(event).id=="make_register") {
                           
                                if ($('pw_register_field').value==$('pw_register_field2').value)
                                    new Ajax.Request(
                                        "./?ChangePw",
                                        {
                                        onSuccess: function(result){
                                            if (result.responseText==1){
                                                win_register_user.setHTMLContent('<div id="register_formular">'+lang_start_reg_after_registering+'<br /><br /><a href="./?Logout&r='+$("room").value+'">'+lang_start_reg_after_registering_link+'</a></div>');
                                            }
                                            else alert('Error!\n\n'+result.responseText);
                                        },
                                        postBody: "user_pw="+$('pw_register_field').value
                                        }
                                    );
                                else{
                                    alert(lang_start_reg_error);
                                    $('pw_register_field').value='';
                                    $('pw_register_field2').value='';
                                    $('pw_register_field').focus();
                                }
                            }
                        });
                       
                        win_register_user.show();
                        $("register_form").onsubmit = function(){return false;}
                    }

        if (Event.element(event).id=="sound_off") {self.sound_status='none'; $('sound_icon').src="img/sound_none.png"; self.win_prop.close(); $('message').focus(); }
                    if (Event.element(event).id=="sound_on") {self.sound_status='all'; $('sound_icon').src="img/sound_all.png"; self.win_prop.close(); $('message').focus(); }
                    if (Event.element(event).id=="sound_privat") {self.sound_status='privat'; $('sound_icon').src="img/sound_privat.png"; self.win_prop.close(); $('message').focus(); }
                }
            });
            }

            // ANFANG - Innere Funktionen  im Class Constructor start()  >>> $("link_prop").onclick - Event ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            //Versenet neues MOD PW
            var submit_pw = function(){
                if ($('pwchange_field').value.length<1) return false;
                new Ajax.Request(
                         "./?ChangePw",
                         {
                                 onSuccess: function(result){
                                     if (result.responseText==1){
                                         Effect.toggle('pwchange_div', 'blind', {duration:0});
                                         self.win_prop.close();
                                     }
                                     else alert('Error!\n\n'+result.responseText);
                                 },
                                 postBody: "modpw="+$('pwchange_field').value
                         }
                 );
                return false;
            }


            //Ver ndert Userstatus
            var submit_status = function(img, text){

                new Ajax.Request(
                         "./?ChangeStatus",
                         {
                                 onSuccess: function(result){
                                     if (result.responseText==1){
                                         Effect.toggle('stat_change_div', 'blind', {duration:0});
                                         self.win_prop.close();
                                    setTimeout( updateUserOnlineAnzeigeAfterRoomChange ,300);
                                     }
                                     else alert('Error!\n\n'+result.responseText);
                                 },
                                 postBody: "img="+img+"&text="+text
                         }
                 );
                return false;
            }
            // ENDE - Innere Funktionen  im Class Constructor start()  >>> $("link_prop").onclick - Event ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            // Ist dass Fenster bereits sichtbar?
            if($(self.win_prop.getId()).style.display=='none'){
                    self.win_prop.show();
                    self.win_prop.toFront();
            }
            else self.win_prop.close();
    }
    // Logout
    $("link_logout").onclick = function(){
         location.href="./?Logout&r="+$("room").value;
    }

    // MausKoord fuer Fenster und Tooltips
    Event.observe(document, 'mousemove', function(event){
         self.mouse_left = Event.pointerX(event);
         self.mouse_top = Event.pointerY(event);
         });

    // ueberwachung aller Elemente der OnlineList, Chatinhalts,
    // also beim Private, Roomchange oder Usersperren wirds dadurch ausgeloest                       
       Event.observe('onlinelist', 'click', function(event){
                        if (Event.element(event).id.slice(0, 10)!="infoblock_")    close_info_win();
                        // send Private Messages and Change Rooms
                        changeUserEvent(Event.element(event).id);
                        } );
    Event.observe('chatinhalt', 'click', function(event){
                        if (Event.element(event).id.slice(0, 10)!="inflblock_") close_info_win();
                        // send Private Messages and Change Rooms
                        changeUserEvent(Event.element(event).id);
                        } );
    Event.observe('form', 'click', function(event){
                            close_info_win();
                        } );
    Event.observe('kopf', 'click', function(event){
                            close_info_win();
                        } );
    Event.observe('splitpane', 'click', function(event){
                            close_info_win();
                        } );
    // ueberwachung zum ausschalten der Privatanzeige
    Event.observe('privat_anzeige', 'click', function(event){
                        if(Event.element(event).id=="close_privat"){
                            $("privat").value = "0";
                            $("privat_anzeige").innerHTML=lang_start_1;
                            //$("message").style.backgroundColor="#ffffff";
                            $("message").focus();
                        }
                        } );

    //Lade Fensterinhalt zum Darstellen des Smileys
    new Ajax.Request("./?Smileys",{onSuccess:function(result){self.win_smileys_content=result.responseText;}});
    //Click auf Smiley-Icon
    $("link_smileys").onclick = function(){ open_close_smileys_win('message'); }

    //Lade Fensterinhalt zum Darstellen des Farbenfensters
    new Ajax.Request("./?Colorizer",{onSuccess:function(result){self.win_color_content=result.responseText;}});

    //$('message').style.color = "#"+self.textcolor;

    //Click auf Color-Icon
    $("link_color").onclick = function(){

        // Wenn das Fenster noch nicht existiert, muss es erzeugt und befuellt werden
        if (typeof self.win_color!="object"){
            self.win_color = new Window({className: self.win_style, width:360, height:217, top:eval(self.mouse_top-265), left:eval(self.mouse_left-180), resizable: false, showEffect:Effect.Appear, hideEffect: Effect.Fade, showEffectOptions: {duration:0}, hideEffectOptions: {duration:0}, draggable: true, minimizable: false, maximizable: false, destroyOnClose: false, opacity: 1});
            self.win_color.setHTMLContent(self.win_color_content);

            //(Start) Font Art auswaehlen und in hidden-Inputs eintragen --------------------
            $("kursiv").onclick = function(){
                $("italic").value = ($("kursiv").checked) ? "italic" : "normal";
                $('message').style.fontStyle = ($("kursiv").checked) ? "italic" : "normal";
                }
            $("fett").onclick = function(){
                $("bold").value = ($("fett").checked) ? "bold" : "normal";
                $('message').style.fontWeight = ($("fett").checked) ? "bold" : "normal";
                }
            //(Stop) Font Art auswaehlen und in hidden-Inputs eintragen ---------------------

            // Startfarbe des Textes
            var r = self.textcolor.slice(0,2);
            var g = self.textcolor.slice(2,4);
            var b = self.textcolor.slice(4,6);

            //(Start) Init Slider zum RGB-Mischen ------------------------------
            var slider_red = new Control.Slider('handle_red', 'track_red', {
                onSlide: function(v) { /* Nix */ },
                onChange: function(v){
                    r = dec2hex(v*255);
                    $('message').style.color=$('color').value=$('farbenvorschau').style.backgroundColor="#"+r+g+b;
                    }
            });
            var slider_green = new Control.Slider('handle_green', 'track_green', {
                onSlide: function(v) { /* Nix */ },
                onChange: function(v){
                    g = dec2hex(v*255);
                    $('message').style.color

طراحی چت روم


بازدید : 6926 | تاریخ : یک شنبه 23 / 12 / 1392 ساعت : 22:48 |
نظرات
sopertarh
sopertarh در تاریخ 1393/8/30/s1i2n3a4 و 17:15 گفته :
سلام و خسته نباشید وقتی این کد چت جی اس رو وارد چت جی اس میکنم و تاییدش میکنم و وارد چتروم میشم درجه های عکس نداره !
فک کنم به خاطر img میباشه . لطفا اگه میشه یه img معتبر برای این چت جی اس درست کنید
پاسخ:سلام ممنون وقت کردم براتون قرارشد ميدم
برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید
نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: