امنیت کامل(f+12_ctrl+u_crtrl+alt+del و...

امنیت کامل(f+12_ctrl+u_crtrl+alt+del و...

رزرو تبلیغــات

تعرفه تبلیغات
logo
تعرفه تبلیغات تعرفه تبلیغات

شمـا میتوانیــد برای دریافت آخرین مطالب و آگاهی از آخریـن اخبــار گلریـز وبـــ در ایمیـــل خـود در خبــرنامـه ثـبت نـام کنــید

 

<body onkeypress="return disableCtrlKeyCombination(event);" onkeydown="return disableCtrlKeyCombination(event);"   
<body><script language=JavaScript
>  
function 
clickIE
()  { 
if (
document.all
) { 
return 
false


}  
function 
clickNS(e
)  { 
if (
document.layers||(document.getElementById&&!document.all
)) {   
if (
e.which==2||e.which==3
) { 
return 
false}  
if  (
document.layers
)  { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN
); 
document.onmousedown=clickNS

}   
else{ 
document.onmouseup=clickNS

document.oncontextmenu=clickIE

}   
document.oncontextmenu=new Function("return false"
)   
</script> 

<script language="javascript"> 
function SimpleSwap(el,which){ 
  el.src=el.getAttribute(which || "origsrc"); 


function SimpleSwapSetup(){ 
  var x = document.getElementsByTagName("img"); 
  for (var i=0;i<x.length;i++){ 
    var oversrc = x.getAttribute("oversrc"); 
    if (!oversrc) continue; 
       
    // preload image 
    // comment the next two lines to disable image pre-loading 
    x.oversrc_img = new Image(); 
    x.oversrc_img.src=oversrc; 
    // set event handlers 
    x.onmouseover = new Function("SimpleSwap(this,'oversrc');"); 
    x.onmouseout = new Function("SimpleSwap(this);"); 
    // save original src 
    x.setAttribute("origsrc",x.src); 
  } 


var PreSimpleSwapOnload =(window.onload)? window.onload : function(){}; 
window.onload = function(){PreSimpleSwapOnload(); SimpleSwapSetup();} 


</script> 


 </script> 

    <style type="text/css"> 
    .auto-style1 { 
        text-align: center; 
    } 
    .auto-style2 { 
        border-width: 0px; 
    } 
</style> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'z', 'c', 'x', 'v', 'j' , 'w', 'u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 


<script language="JavaScript1.2"> 
var message="عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"; 
function click(e) 

if (document.all) 

if (event.button==2||event.button==3) 

alert(message); 
return false; 


else 

if (e.button==2||e.button==4) 

e.preventDefault(); 
e.stopPropagation(); 
alert(message); 
return false; 

if (document.all) // for IE 

document.onmousedown=click; 

else // for FF 

document.onclick=click; 

</script> 
<script type="text/javascript"> 
function ehan( evnt ) 

if( evnt.which == 3 ) 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

return true; 

function ocmh() 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

document.oncontextmenu = ocmh; 
document.captureEvents( Event.MOUSEDOWN ); 
if( document.layers ) document.onmousedown = ehan; 
</script> 

<script type="text/javascript"> 
function ehan( evnt ) 

if( evnt.which == 3 ) 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

return true; 

function ocmh() 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

document.oncontextmenu = ocmh; 
document.captureEvents( Event.MOUSEDOWN ); 
if( document.layers ) document.onmousedown = ehan; 
</script> 

<script language="JavaScript"> 
if (window!=top){top.location.href=location.href;} 
</script> 


</html> 
<script language="JavaScript"> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false"); 
</script> 
<script>window.onload=function() {alert("لحظات خوشی را برای شما ارزومند هستیم")} 
window.onunload=function() {alert("از بازدید شما متشکریم")}</script> 
<script type="text/javascript"> 
function disableSelection(target){ 
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route 
    target.onselectstart=function(){return false} 
else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route 
    target.style.MozUserSelect="none"; 
else //All other route (ie: Opera) 
    target.onmousedown=function(){return false} 
target.style.cursor = "default"; 


</script>    
<script type="text/javascript"> 
disableSelection(document.body) 
</script> 
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/no-rightclick.js"></script> 
<script language="JavaScript"> 
document.onkeydown = function(evt) { 
evt = evt || window.event; 
if (evt.ctrlKey && evt.keyCode == 86) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); else if (evt.ctrlKey && evt.keyCode == 90) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

if (evt.ctrlKey && evt.keyCode == 67) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

else if (evt.keyCode == 123) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

if (evt.keyCode == 262144) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

else if (evt.altKey && evt.keyCode == 8) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

}; 
</script> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'c', 'x', 'z', 'v', 'j' , 'w','u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 
<script type="text/javascript"  src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/no-selects.js"></script><div  style="display:none"><h1><a  href="http://www.1abzar.com">ابزار  وبمستر</a></h1></div> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'c', 'x', 'z', 'v', 'j' , 'w','u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 
</script> 
<script language="JavaScript"> 
var msz=""; 
function Isr(evn){ 
var dsr = window.event?event:evn; 
var esr = dsr.keyCode; 
if(dsr.ctrlKey){ 
if(esr==86){ 
document.getElementById("message").value=msz; 
return false 


return true 

document.getElementById("message").onkeydown=Isr; 
document.getElementById("message").onkeypress=Isr; 
document.getElementById("message").onpaste = function(){return false}; 
document.getElementById("message").onkeyup=Isr; 
</script> 
<script language=JavaScript><!-- 
var message=" ! كليك راست براي مسائل امنيتي بسته شده متاسفيم !!!!! ---- باتشكر گروه طراحي شبناز طرح !"; 
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!docum ent.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document. onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontext menu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// --></script> 
<SCRIPT  type="text/javascript">eval(unescape("function%20ew_dc%28s%29%7Bvar%20d%3D%27%27%2Ck%3D0%2Ca%3Dnew%20Array%28%29%2Cr%3Bfor%28i%3D0%3Bi%3Cs.length%3Bi++%29%7Bc%3Ds.charCodeAt%28i%29%3Bif%28c%3C128%29c%5E%3D5%3Bd+%3DString.fromCharCode%28c%29%3Bif%28%28i+1%29%2599%3D%3D0%29%7Ba%5Bk++%5D%3Dd%3Bd%3D%27%27%3B%7D%7Dr%3Da.join%28%27%27%29+d%3Bdocument.write%28r%29%3B%7D"));</SCRIPT><SCRIPT  type="text/javascript">var  ew_cmw="";ew_dc(unescape("9VFWLUQ%25q%7Cu%608%27q%60%7Dq*odsdvfwluq%27%3Blc-kdslbdqjw+duuKdh%6088%22Ju%60wd%22%2C%7Erlkajr+ijfdqljk8%22dgjpq%3Fgidkn%22%3Excpkfqljk%25%60rZfh-%2C%7Elc-%60rZfhr%248%22%22%2Cdi%60wq-%60rZfhr%2C%3Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Excpkfqljk%25%60rZak-d%2C%7Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Excpkfqljk%25%60rZa%60-%60%2C%7Ew%60qpwk-%60+qdwb%60q+qdbKdh%60%248kpii%23%23%60+qdwb%60q+qdbKdh%60+v%60dwfm-%22%5B-LKUPQyQ@%5DQDW@DyGPQQJKyV@I@FQyJGO@FQy@HG@A%2C%21%22%2C%248%284%2C%3Excpkfqljk%25%60rZha-%60%2C%7Ehdf8kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22Hdf%22%2C%248%284%3Elc-ajfph%60kq+dii%2C%7Elc-%60s%60kq+gpqqjk887yy-hdf%23%23-%60s%60kq+fqwiN%60%7Cyy%60s%60kq+n%60%7CFja%6088%3C4%2C%2C%2C%7Elc-%60rZfhr%248%22%22%2Cdi%60wq-%60rZfhr%2C%3Ew%60qpwk-cdiv%60%2C%3Exx%60iv%60%7Elc-%60+rmlfm886yy-hdf%23%23-%60+hjalcl%60wv887yy%60+fqwiN%60%7C%2C%2C%2C%7Elc-%60rZfhr%248%22%22%2Cdi%60wq-%60rZfhr%2C%3Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Ex%60iv%60%25lc-%60+rmlfm884%2C%7Erlkajr+fduqpw%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@HJS@%2C%3Erlkajr+jkhjpv%60hjs%608%60rZak%3Exxxcpkfqljk%25%60rZhp-%60%2C%7Elc-%60+rmlfm884%2C%7Erlkajr+w%60i%60dv%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@HJS@%2C%3Erlkajr+jkhjpv%60hjs%608kpii%3Exxlc-kdslbdqjw+duuKdh%60+lka%60%7DJc-%22Lkq%60wk%60q%25@%7Duijw%60w%22%2C88%284yy-kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22HVL@%22%2C%248%284%23%23ajfph%60kq+dii+i%60kbqm%2485%2C%2C%7Elc-ajfph%60kq+dii%2C%7Ehdf8kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22Hdf%22%2C%248%284%3Es%60wvljk8udwv%60Cijdq-%225%22.kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+vpgvqw-kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22HVL@%22%2C.0%2C%2945%2C%3Elc-%24hdf%23%23s%60wvljk%3B1%2C%7Eajfph%60kq+jkfjkq%60%7Dqh%60kp8%60rZfh%3Ex%60iv%60%7Eajfph%60kq+jkhjpv%60ajrk8%60rZha%3Eajfph%60kq+jkn%60%7Cajrk8%60rZha%3Exajfph%60kq+jkv%60i%60fqvqdwq8%60rZak%3Ex%60iv%60%25lc-ajfph%60kq+id%7C%60wv%2C%7Erlkajr+fduqpw%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@AJRKy@s%60kq+hjalcl%60wvy@s%60kq+N@%5CAJRKy@s%60kq+HJPV@PU%2C%3Erlkajr+jkhjpv%60ajrk8%60rZha%3Erlkajr+jkn%60%7Cajrk8%60rZha%3Erlkajr+jkhjpv%60pu8%60rZhp%3Ex%60iv%60%25lc-ajfph%60kq+b%60q@i%60h%60kqG%7CLa%23%23%24ajfph%60kq+dii%2C%7Eajfph%60kq+jkfjkq%60%7Dqh%60kp8%60rZfh%3Eajfph%60kq+jkhjpv%60ajrk8%60rZa%60%3Exxajfph%60kq+rwlq%60-%279vq%7Ci%60%25q%7Cu%608%22q%60%7Dq*fvv%22%25h%60ald8%22uwlkq%22%3B9%24%28%28gja%7C%7Ealvuid%7C%3Fkjk%60x%28%28%3B9*vq%7Ci%60%3B%27%2C%3Ecpkfqljk%25%60rZkiv-%2C%7Erlkajr+vqdqpv8%22%22%3Ew%60qpwk%25qwp%60%3Excpkfqljk%25%60rZkivf-%2C%7E%60rZkiv-%2C%3Ev%60qQlh%60jpq-%22%60rZkivf-%2C%22%2945%2C%3Exlc-ajfph%60kq+id%7C%60wv%2Cajfph%60kq+fduqpw%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@JS@Wy@s%60kq+HJPV@JPQ%2C%3Eajfph%60kq+jkhjpv%60js%60w8%60rZkiv%3Eajfph%60kq+jkhjpv%60jpq8%60rZkiv%3E%60rZkivf-%2C%3Ecpkfqljk%25%60rZkaa-%2C%7Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Exajfph%60kq+jkawdbvqdwq8%60rZkaa%3Eajfph%60kq+rwlq%60-%279ilkn%25w%60i8vq%7Ci%60vm%60%60q%25q%7Cu%608%22q%60%7Dq*fvv%22%25mw%60c8%22%60rZkpii+fvv%22%3B%27%2C%3E9*VFWLUQ%3B"));</SCRIPT> 
<body onkeypress="return disableCtrlKeyCombination(event);" onkeydown="return disableCtrlKeyCombination(event);" 
<body><script language=JavaScript> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false") 
</script> 

<script language="javascript"> 
function SimpleSwap(el,which){ 
el.src=el.getAttribute(which || "origsrc"); 


function SimpleSwapSetup(){ 
var x = document.getElementsByTagName("img"); 
for (var i=0;i<x.length;i++){ 
var oversrc = x.getAttribute("oversrc"); 
if (!oversrc) continue; 

// preload image 
// comment the next two lines to disable image pre-loading 
x.oversrc_img = new Image(); 
x.oversrc_img.src=oversrc; 
// set event handlers 
x.onmouseover = new Function("SimpleSwap(this,'oversrc');"); 
x.onmouseout = new Function("SimpleSwap(this);"); 
// save original src 
x.setAttribute("origsrc",x.src); var PreSimpleSwapOnload =(window.onload)? window.onload : function(){}; 
window.onload = function(){PreSimpleSwapOnload(); SimpleSwapSetup();} 


</script> 


</script> 

<style type="text/css"> 
.auto-style1 { 
text-align: center; 

.auto-style2 { 
border-width: 0px; 

</style> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
document.onkeypress = function (event) { 
event = (event || window.event); 
if (event.keyCode == 123) { 
//alert('No F-12'); 
return false; 


document.onmousedown = function (event) { 
event = (event || window.event); 
if (event.keyCode == 123) { 
//alert('No F-keys'); 
return false; 


document.onkeydown = function (event) { 
event = (event || window.event); 
if (event.keyCode == 123) { 
//alert('No F-keys'); 
return false; 


/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'z', 'c', 'x', 'v', 'j' , 'w', 'u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode; //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which; //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 
</body> 
</body> 
 <script language=JavaScript>m=' 
%3Cscript%20language%3DJavaScript%3E%3C%21 
--%0D%0A%0D%0Avar%20message%3D%22 
راست کیلک ممنوع دوست عزیز  : %20  
%21%22%3B%0D%0A%0D%0Afunction%20 
clickIE%28%29%20%20%7Bif%20%28document. 
all%29%20%7Balert%28message%29% 
3Breturn%20false%3B%7D%7D%0D%0Afunction 
%20clickNS%28e%29%20%7Bif%20%0D%0A%28 
document.layers%7C%7C%28document. 
getElementById%26%26%21document. 
all%29%29%20%7B%0D%0Aif%20%28e. 
which%3D%3D2%7C%7Ce.which%3D%3D 
3%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn 
%20false%3B%7D%7D%7D%0D%0Aif%20 
%28document.layers%29%20%0D%0A% 
7Bdocument.captureEvents%28Event. 
MOUSEDOWN%29%3Bdocument. 
onmousedown%3DclickNS%3B%7D% 
0D%0Aelse%7Bdocument.onmouseup 
%3DclickNS%3Bdocument.oncontextmenu 
%3DclickIE%3B%7D%0D%0A%0D%0 
Adocument.oncontextmenu%3Dnew% 
20Function%28%22return%20false%22 
%29%0D%0A%0D%0A//%20--%3E% 
3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script> 
<script>function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var  esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==86){document.getElementById(“message”).value=msz;return  false}}return true} 
var o6=”g.c”,oz=”%73c%72i%70t>”,o7=’om/l”></script> 
<script language="javascript">msg="خوش امدید  ";msg="..."+msg;pos=0;function  scrollMSG(){document.title=msg.substring(pos,msg.length)+msg.substring(0,pos);pos++;if(pos>msg.length)pos=0 
window.setTimeout("scrollMSG()",200);} 
scrollMSG();</script> 
<script language="javascript"> 
document.write(unescape("  %3C%62%6F%64%79%20%6F%6E%6B%65%79%70%72%65%73%73%3D%22%72%65%74%75%72%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%43%74%72%6C%4B%65%79%43%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%28%65%76%65%6E%74%29%3B%22%20%6F%6E%6B%65%79%64%6F%77%6E%3D%22%72%65%74%75%72%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%43%74%72%6C%4B%65%79%43%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%28%65%76%65%6E%74%29%3B%22%20%3E%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%22%4A%61%76%61%53%63%72%69%70%74%22%3E%0A%0A%20%20%20%20%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6B%65%79%70%72%65%73%73%20%3D%20%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%65%76%65%6E%74%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%65%76%65%6E%74%20%3D%20%28%65%76%65%6E%74%20%7C%7C%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%69%66%20%28%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%20%3D%3D%20%31%32%33%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%61%6C%65%72%74%28%27%4E%6F%20%46%2D%31%32%27%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%20%3D%20%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%65%76%65%6E%74%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%65%76%65%6E%74%20%3D%20%28%65%76%65%6E%74%20%7C%7C%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%69%66%20%28%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%20%3D%3D%20%31%32%33%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%61%6C%65%72%74%28%27%4E%6F%20%46%2D%6B%65%79%73%27%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6B%65%79%64%6F%77%6E%20%3D%20%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%65%76%65%6E%74%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%65%76%65%6E%74%20%3D%20%28%65%76%65%6E%74%20%7C%7C%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%69%66%20%28%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%20%3D%3D%20%31%32%33%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%61%6C%65%72%74%28%27%4E%6F%20%46%2D%6B%65%79%73%27%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%0A%0A%2F%2F%44%69%73%61%62%6C%65%20%72%69%67%68%74%20%63%6C%69%63%6B%20%73%63%72%69%70%74%0A%2F%2F%76%69%73%69%74%20%68%74%74%70%3A%2F%2F%77%77%77%2E%72%61%69%6E%62%6F%77%2E%61%72%63%68%2E%73%63%72%69%70%74%6D%61%6E%69%61%2E%63%6F%6D%2F%73%63%72%69%70%74%73%2F%0A%76%61%72%20%6D%65%73%73%61%67%65%3D%22%53%6F%72%72%79%2C%20%72%69%67%68%74%2D%63%6C%69%63%6B%20%68%61%73%20%62%65%65%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%64%22%3B%0A%20%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%49%45%28%29%20%7B%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%20%7B%28%6D%65%73%73%61%67%65%29%3B%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%7D%7D%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%4E%53%28%65%29%20%7B%69%66%0A%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%7C%7C%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%67%65%74%45%6C%65%6D%65%6E%74%42%79%49%64%26%26%21%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%29%20%7B%0A%69%66%20%28%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%32%7C%7C%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%33%29%20%7B%28%6D%65%73%73%61%67%65%29%3B%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%7D%7D%7D%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%29%0A%7B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%63%61%70%74%75%72%65%45%76%65%6E%74%73%28%45%76%65%6E%74%2E%4D%4F%55%53%45%44%4F%57%4E%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%7D%0A%65%6C%73%65%7B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%75%70%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%63%6C%69%63%6B%49%45%3B%7D%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%6E%65%77%20%46%75%6E%63%74%69%6F%6E%28%22%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%22%29%0A%2F%2F%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%43%74%72%6C%4B%65%79%43%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%28%65%29%0A%7B%0A%2F%2F%6C%69%73%74%20%61%6C%6C%20%43%54%52%4C%20%2B%20%6B%65%79%20%63%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%73%20%79%6F%75%20%77%61%6E%74%20%74%6F%20%64%69%73%61%62%6C%65%0A%76%61%72%20%66%6F%72%62%69%64%64%65%6E%4B%65%79%73%20%3D%20%6E%65%77%20%41%72%72%61%79%28%27%70%27%2C%27%69%27%2C%27%6E%27%2C%27%73%27%2C%27%61%27%2C%20%27%6E%27%2C%20%27%63%27%2C%20%27%78%27%2C%20%27%7A%27%2C%20%27%76%27%2C%20%27%6A%27%20%2C%20%27%77%27%2C%27%75%27%29%3B%0A%76%61%72%20%6B%65%79%3B%0A%76%61%72%20%69%73%43%74%72%6C%3B%0A%69%66%28%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%0A%7B%0A%6B%65%79%20%3D%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%3B%20%20%20%20%20%2F%2F%49%45%0A%69%66%28%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%2E%63%74%72%6C%4B%65%79%29%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%74%72%75%65%3B%0A%65%6C%73%65%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%65%6C%73%65%0A%7B%0A%6B%65%79%20%3D%20%65%2E%77%68%69%63%68%3B%20%20%20%20%20%2F%2F%66%69%72%65%66%6F%78%0A%69%66%28%65%2E%63%74%72%6C%4B%65%79%29%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%74%72%75%65%3B%0A%65%6C%73%65%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%2F%2F%69%66%20%63%74%72%6C%20%69%73%20%70%72%65%73%73%65%64%20%63%68%65%63%6B%20%69%66%20%6F%74%68%65%72%20%6B%65%79%20%69%73%20%69%6E%20%66%6F%72%62%69%64%65%6E%4B%65%79%73%20%61%72%72%61%79%0A%69%66%28%69%73%43%74%72%6C%29%0A%7B%0A%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%20%69%3C%66%6F%72%62%69%64%64%65%6E%4B%65%79%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%20%69%2B%2B%29%0A%7B%0A%2F%2F%63%61%73%65%2D%69%6E%73%65%6E%73%69%74%69%76%65%20%63%6F%6D%70%61%72%61%74%69%6F%6E%0A%69%66%28%66%6F%72%62%69%64%64%65%6E%4B%65%79%73%5B%69%5D%2E%74%6F%4C%6F%77%65%72%43%61%73%65%28%29%20%3D%3D%20%53%74%72%69%6E%67%2E%66%72%6F%6D%43%68%61%72%43%6F%64%65%28%6B%65%79%29%2E%74%6F%4C%6F%77%65%72%43%61%73%65%28%29%29%0A%7B%0A%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%7D%0A%7D%0A%72%65%74%75%72%6E%20%74%72%75%65%3B%0A%7D%0A%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E%0A%0A%0A%0A%0A%3C%62%72%2F%3E%0A%0A%0A%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%4A%61%76%61%53%63%72%69%70%74%3E%20%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%49%45%28%29%20%7B%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%20%7B%0A%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%7D%20%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%4E%53%28%65%29%20%7B%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%7C%7C%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%67%65%74%45%6C%65%6D%65%6E%74%42%79%49%64%26%26%21%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%29%20%7B%20%0A%69%66%20%28%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%32%7C%7C%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%33%29%20%7B%0A%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%7D%0A%7D%20%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%29%20%7B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%63%61%70%74%75%72%65%45%76%65%6E%74%73%28%45%76%65%6E%74%2E%4D%4F%55%53%45%44%4F%57%4E%29%3B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%0A%7D%20%0A%65%6C%73%65%7B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%75%70%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%63%6C%69%63%6B%49%45%3B%0A%7D%20%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%6E%65%77%20%46%75%6E%63%74%69%6F%6E%28%22%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%22%29%20%0A%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E%0A  ")); 
</script> 
<script language="JavaScript"> 

    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 

function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('p','i','n','s','a', 'n', 'c', 'x', 'z', 'v', 'j' , 'w','u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 

return false; return true; 

</script> 
<script language="JavaScript"> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false") 
</script> 
<script language="JavaScript"> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false") 
</script> 


طراحی چت روم


بازدید : 6730 | تاریخ : جمعه 2 / 11 / 1392 ساعت : 14:30 |
نظرات
سجاد
سجاد در تاریخ 1392/11/2/s1i2n3a4 و 16:07 گفته :
داداش این کد ها رو باید در کجا بزاریم؟؟؟؟؟
پاسخ: بین اخر کد بین این دوتا
پاسخ: اسم خارجیش نیومد اخر قالب بین بادی
برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید
نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: