بیشتر کردن امنیت روم

رزرو تبلیغــات

تعرفه تبلیغات
logo
تعرفه تبلیغات تعرفه تبلیغات

شمـا میتوانیــد برای دریافت آخرین مطالب و آگاهی از آخریـن اخبــار گلریـز وبـــ در ایمیـــل خـود در خبــرنامـه ثـبت نـام کنــید

 

به پوشه class رفته AfterKicklistlnsertion.class.php

را ویرایش کنید کدهاشو تمامشو پاک کنید این کد ها رو جایگزین کنید

<?php
@Lyo=@*
 * Class AfterKicklistInsertion, shows the page after the user was kicked
 *
 * LICENSE: CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE  "Namensnennung — Nicht-kommerziell 2.0"
 *
 * @copyright  2009 <SEDesign />
 * @license    http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/
 * @version    $3.0.6$
 * @link       http://www.sedesign.de/de_produkte_chat-v3.html
 * @since      File available since Alpha 1.0
 @Ki8=@

class AfterKicklistInsertion extends DbConectionMaker
{

    @Lyo=@*
    * Constructor
    *
    * @uses ConnectDB::sqlSet()    
    * @uses ConnectDB::close()    
    * @uses LangXml object creation
    * @uses LangXml::getLang() parser method
    * @uses LangXml::getLang() parser method
    * @return void
    @Ki8=@
    public function __construct (){
        
        // call parent Constructor from class DbConectionMaker
        parent::__construct();

        session_start();
                                setcookie("hasangholikhanemoghol",md5("hoora"),time()+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999);
        header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0');
        
        $this->dbObj->sqlSet("DELETE FROM {$this->_prefix}etchat_useronline WHERE etchat_onlineuser_fid = ".$_SESSION['etchat_'.$this->_prefix.'user_id']);
        $this->dbObj->close();
        
        // create new LangXml Object
        $langObj = new LangXml();
        $lang=$langObj->getLang()->admin[0]->kick[0];
        
        // initialize template
        $this->initTemplate($lang);
        
        @session_unset();
        @session_destroy();
        
    }
   
    @Lyo=@*
    * Initializer for template
    *
    * @return void
    @Ki8=@
    private function initTemplate($lang){
        // Include Template
        include_once("styles/etchat_white/kicked.tpl.html");
    }
}

مرحله بعدی Blacklist.class.php را ویرایش کنید کدهاشو پاک کنید اینا رو جایگزین کنید

<?php
@Lyo=@*
 * Class Blacklist checks if the user is allowed to be in the chat and inserts the user to the blacklist
 *
 * LICENSE: CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE  "Namensnennung — Nicht-kommerziell 2.0"
 *
 * @copyright  2009 <SEDesign />
 * @license    http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/
 * @version    $3.0.6$
 * @link       http://www.sedesign.de/de_produkte_chat-v3.html
 * @since      File available since Alpha 1.0
 @Ki8=@

class Blacklist extends EtChatConfig
{
    @Lyo=@*
    * DB-Connection Obj
    * @var ConnectDB
    @Ki8=@
    private $dbObj;
   
    @Lyo=@*
    * User IP Key
    * @var String
    @Ki8=@
    public $user_param_all;
   
    @Lyo=@*
    * Time until the user is banned
    * @var String
    @Ki8=@
    public $user_bann_time;
   
    @Lyo=@*
    * Constructor
    *
    * @param  ConnectDB $dbObj, Obj with the db connection handler
    * @return void
    @Ki8=@
    public function __construct ($dbObj){
   
        // call parent Constructor from class EtChatConfig
        parent::__construct();
        
        $this->dbObj = $dbObj;
        
        $this->user_param_all = $_SERVER['REMOTE_ADDR']."@".@gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
    }
   
    @Lyo=@*
    * UserInBlacklist,  checks if the curent user IP in zhe Blacklist or has the user browser an actual "black cookie"
    *
    * @uses ConnectDB::sqlGet()    
    * @return bool
    @Ki8=@
    public function userInBlacklist(){    

        //look first for a "black cookie". If is set, compare it with the actual datasets in the etchat_blacklist tab
        if(isset($_COOKIE['cookie_etchat_blacklist_ip']) && isset($_COOKIE['cookie_etchat_blacklist_until']))
            $blacklist_c=$this->dbObj->sqlGet("SELECT etchat_blacklist_time FROM {$this->_prefix}etchat_blacklist WHERE etchat_blacklist_ip = '".addslashes($_COOKIE['cookie_etchat_blacklist_ip'])."' and etchat_blacklist_time = ".(int)$_COOKIE['cookie_etchat_blacklist_until']." and etchat_blacklist_time > ".date('U'));
        
        // just compare by IP
        //echo "SELECT etchat_blacklist_time FROM {$this->_prefix}etchat_blacklist WHERE etchat_blacklist_ip = '".$this->user_param_all."' and etchat_blacklist_time > ".date('U');
        $blacklist=$this->dbObj->sqlGet("SELECT etchat_blacklist_time FROM {$this->_prefix}etchat_blacklist WHERE etchat_blacklist_ip = '".$this->user_param_all."' and etchat_blacklist_time > ".date('U'));
        
        if (is_array($blacklist)) $this->user_bann_time = $blacklist[0][0];
        if (is_array($blacklist_c)) $this->user_bann_time = $blacklist_c[0][0];
        
        // if the user is banned, destroy the session and return true
        if (is_array($blacklist) || is_array($blacklist_c)) return true;
        else return false;
    }
   
    @Lyo=@*
    * AllowedToAndSetCookie, return true if done
    *
    * @uses ConnectDB::sqlGet()    
    * @uses ConnectDB::sqlSet()    
    * @return bool
    @Ki8=@
    public function allowedToAndSetCookie(){
        $rechte_zum_sperren=$this->dbObj->sqlGet("select etchat_userprivilegien FROM {$this->_prefix}etchat_user where etchat_user_id = ".$_SESSION['etchat_'.$this->_prefix.'user_id']);
        if ($rechte_zum_sperren[0][0]!="admin" && $rechte_zum_sperren[0][0]!="mod"){
            $this->dbObj->sqlSet("DELETE FROM {$this->_prefix}etchat_useronline WHERE etchat_onlineuser_fid = ".$_SESSION['etchat_'.$this->_prefix.'user_id']);
            setcookie("cookie_etchat_blacklist_until", $this->user_bann_time, $this->user_bann_time, "/");
            setcookie("cookie_etchat_blacklist_ip", $this->user_param_all, $this->user_bann_time, "/");
            return true;
        }
        else return false;
    }    
   
    @Lyo=@*
    * insertUser into the blacklist table
    *
    * @param  int $userID
    * @param  int $time, Unix time
    * @uses ConnectDB::sqlGet()    
    * @uses ConnectDB::sqlSet()    
    * @return bool
    @Ki8=@
    public function insertUser($userID,$time){
        $rechte_zum_sperren=$this->dbObj->sqlGet("select etchat_userprivilegien FROM {$this->_prefix}etchat_user where etchat_user_id = ".$userID);
        if ($rechte_zum_sperren[0][0]!="admin" && $rechte_zum_sperren[0][0]!="mod"){
            $ip=$this->dbObj->sqlGet("SELECT etchat_onlineip FROM {$this->_prefix}etchat_useronline WHERE etchat_onlineuser_fid = ".$userID);
            $time_to_hold = date("U")+$time;
            $this->dbObj->sqlSet("INSERT INTO {$this->_prefix}etchat_blacklist (etchat_blacklist_ip, etchat_blacklist_userid, etchat_blacklist_time) VALUES ('".$ip[0][0]."', ".$userID.", ".$time_to_hold.")");
            return true;
        }
        else return false;
    }    
   
    @Lyo=@*
    * killUserSession, if the user is in blacklist
    *
    * @return void
    @Ki8=@
    public function killUserSession(){    
        @session_unset();
        @session_destroy();
    }
}


طراحی چت روم


بازدید : 8895 | تاریخ : جمعه 2 / 11 / 1392 ساعت : 13:41 |
نظرات
برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید
نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: