آموزش تغییر عنوان مرورگر نفس طرح

آموزش تغییر عنوان مرورگر نفس طرح

رزرو تبلیغــات

تعرفه تبلیغات
logo
تعرفه تبلیغات تعرفه تبلیغات

شمـا میتوانیــد برای دریافت آخرین مطالب و آگاهی از آخریـن اخبــار گلریـز وبـــ در ایمیـــل خـود در خبــرنامـه ثـبت نـام کنــید

http://s4.picofile.com/file/8177188042/89880384.PNG

 برای تغییر عنوان مرورگر بک آپ نفس طرح مراحل زیر رو طی کنید:

 

خوب به ادرس های زیر تو هاستتون برید:

your nam/theme/default/js/dstarter.js
your nam/theme/theme/js/dstarter.js

 

و فایل dstater.js رو ادیت کنید:

 

سپس با استفاده از کلید های ترکیبی ctrl+F سرچ مرورگر رو باز کنین و کلمه ی "مرورگر نفس طرح" رو سرچ کنید تا براتون پیدا کنه هر چی پیدا کرد به عنوانی که خودتون میخواید تغییرش بدید. سپس فایل رو ذخیره کرده و به داخل چت روم برید تا نتیجه کار رو ببینین.

http://s6.picofile.com/file/8177189634/265980305.PNG

 

 

اگر هم نتونستین یا نشد میتونید فایل dstarter.js رو ادیت کنین و کد زیر رو به جایگزین کد های درونش بکنین:

کد PHP:

 

function theme_url(e){if(e.substr(0,6)!="theme/"){if($setting.cdn!=""){return"http://"+$setting.cdn+"/theme/"+$setting.theme+"/"+e}else{return"/theme/"+$setting.theme+"/"+e}}else{if($setting.cdn!=""){return"http://"+$setting.cdn+"/"+e}else{return"/"+e}}}function url(e){if($setting.url_type=="rewrite"){return"/"+e+$setting.rewrite_prefix}else if($url_type=="i"){return"?i="+e.replace(///,"&")}}function load_settings(e){if(e){var t=$setup.evalJSON();$Types=t.types;$setting.theme=t.settings.theme;$setting.textcolor=t.settings.textcolor;$setting.scoretosendmsg=t.settings.scoretosendmsg;$setting.speedtext=t.settings.speedtext;$setting.sendmsguest=t.settings.sendmsguest;$setting.repeatmsg=t.settings.repeatmsg;$setting.SmiliespMsg=t.settings.SmiliespMsg;$setting.maxlengthmsg=t.settings.maxlengthmsg;$setting.thumbavatar=t.settings.thumbavatar;$setting.avatardir=t.settings.avatardir;$setting.defaultavatar=t.settings.defaultavatar;$setting.timemsg=t.settings.timemsg;$setting.profile_enable=t.settings.profile_enable;$setting.reg_btn=t.settings.reg_btn;$setting.numsgmain=t.settings.numsgmain;$setting.colorlistonline=t.settings.colorlistonline;$setting.cdn=t.settings.cdn;$setting.advcreg=t.settings.advcreg;$me.score=t.me.score;$me.username=t.me.username;$me.type=t.me.type;$me.gender=t.me.gender;$me.id=t.me.id;$me.avatar=t.me.avatar;$me.admin=getType($me.type).admin;$me.guest=getType($me.type).guest}else{new Ajax.Request(url("ajax/chat.setup"),{onSuccess:function(e){e=e.responseJSON;$Types=e.types;$setting.theme=e.settings.theme;$setting.textcolor=e.settings.textcolor;$setting.scoretosendmsg=e.settings.scoretosendmsg;$setting.speedtext=e.settings.speedtext;$setting.sendmsguest=e.settings.sendmsguest;$setting.repeatmsg=e.settings.repeatmsg;$setting.SmiliespMsg=e.settings.SmiliespMsg;$setting.maxlengthmsg=e.settings.maxlengthmsg;$setting.thumbavatar=e.settings.thumbavatar;$setting.avatardir=e.settings.avatardir;$setting.defaultavatar=e.settings.defaultavatar;$setting.timemsg=e.settings.timemsg;$setting.profile_enable=e.settings.profile_enable;$setting.reg_btn=e.settings.reg_btn;$setting.numsgmain=e.settings.numsgmain;$setting.colorlistonline=e.settings.colorlistonline;$setting.cdn=e.settings.cdn;$me.score=e.me.score;$me.username=e.me.username;$me.type=e.me.type;$me.gender=e.me.gender;$me.id=e.me.id;$me.avatar=e.me.avatar;$me.admin=getType($me.type).admin;$me.guest=getType($me.type).guest}})}}function getType(e){for(var t=0;t!=$Types.length;t++){if($Types[t].id==e){return $Types[t]}}new Ajax.Request(url("ajax/chat.setup"),{onSuccess:function(t){t=t.responseJSON;$Types=t;$me.admin=getType($me.type).admin;$me.guest=getType($me.type).guest;for(var n=0;n!=$Types.length;n++){if($Types[n].id==e){return $Types[n]}}}});return false}function loadads(){for(var e=0;e!=$codes.ads.length;e++){switch($codes.ads[e].type){case"fixedbanner":var t;switch($codes.ads[e].location){case"top-right":t="right:0;top:0";break;case"top-left":t="left:0;top:0";break;case"bottom-left":t="left:0;bottom:0";break;case"bottom-right":t="right:0;bottom:0";break}var n="";if($codes.ads[e].inputs.closeable=="true")n="<div onclick="this.parentNode.style.display = 'none';">بستن [x]</div>";var r='<div id="ad-'+$codes.ads[e].id+'" style="position: fixed;'+t+';background-color:transparent; z-index: 1000;">'+n+'<a target="_blank" href="'+$codes.ads[e].url+'"><img src="'+theme_url($codes.ads[e].inputs.banner)+'" border="0"></a></div>';$(document.body).insert({bottom:r});break;case"banner":if($codes.ads[e].location=="top"&&isset_dom("bannerrow"+$codes.ads[e].location)==false){$("kopf").insert({before:"<p id='bannerrow"+$codes.ads[e].location+"' style='text-align:center'></p>"})}else if($codes.ads[e].location=="bottom"&&isset_dom("bannerrow"+$codes.ads[e].location)==false){$("form").insert({after:"<p id='bannerrow"+$codes.ads[e].location+"' style='text-align:center'></p>"})}var r=' <a target="_blank" href="'+$codes.ads[e].url+'"><img src="'+theme_url($codes.ads[e].inputs.banner)+'" border="0"></a>';$("bannerrow"+$codes.ads[e].location).insert({bottom:r});break}}}function loadcodes(){for(var e=0;e!=$codes.codes.length;e++){if($codes.codes[e].location=="top"){$(document.body).insert({top:$codes.codes[e].code})}else if($codes.codes[e].location=="bottom"){$(document.body).insert({bottom:$codes.codes[e].code})}}}function thememanager(){var e=$thememanager.chat.chatinhalt;if(e["background-color"]=="#fff")e["background-color"]="transparent";var t=document.getElementById("chatinhalt");t.style.backgroundImage="url("+theme_url(e["background-image"])+")";t.style.backgroundRepeat=e["background-repeat"];t.style.backgroundColor=e["background-color"];t.style.fontFamily=e["font-family"];t.style.fontSize=e["font-size"];t.style.boxShadow=e["box-shadow"];t.style.borderRadius=e["border-radius"];if(e["float"]=="right"){t.style.direction="rtl";document.getElementById("onlinelist").style.cssFloat="left";document.getElementById("splitpane").style.cssFloat="left";document.getElementById("form_left").style.cssFloat="right";document.getElementById("form_right").style.cssFloat="right";document.getElementById("message_form").style.direction="rtl"}var e=$thememanager.chat.onlinelist;if(e["background-color"]=="#fff")e["background-color"]="transparent";var t=document.getElementById("onlinelist");t.style.backgroundImage="url("+theme_url(e["background-image"])+")";t.style.backgroundRepeat=e["background-repeat"];t.style.backgroundColor=e["background-color"];t.style.fontFamily=e["font-family"];t.style.fontSize=e["font-size"];t.style.boxShadow=e["box-shadow"];t.style.borderRadius=e["border-radius"];if(typeof e["width"]!="undefined"){t.style.width=e["width"]}var e=$thememanager.chat.form;if(e["background-color"]=="#fff")e["background-color"]="transparent";var t=document.getElementById("form");t.style.backgroundImage="url("+theme_url(e["background-image"])+")";t.style.backgroundRepeat=e["background-repeat"];t.style.backgroundColor=e["background-color"];t.style.fontFamily=e["font-family"];t.style.fontSize=e["font-size"];t.style.boxShadow=e["box-shadow"];t.style.borderRadius=e["border-radius"];var e=$thememanager.chat.body;var t=document.body;t.style.backgroundImage="url("+theme_url(e["background-image"])+")";t.style.backgroundRepeat=e["background-repeat"];t.style.backgroundColor=e["background-color"];var e=$thememanager.chat["form-icons"];document.getElementById("link_sagen").setAttribute("src",theme_url(e["icon-send"]));document.getElementById("link_smileys").setAttribute("src",theme_url(e["icon-smilies"]));document.getElementById("link_color").setAttribute("src",theme_url(e["icon-fonts"]));document.getElementById("link_prop").setAttribute("src",theme_url(e["icon-settings"]));document.getElementById("link_vip").setAttribute("src",theme_url(e["icon-vip"]));document.getElementById("link_fal").setAttribute("src",theme_url(e["icon-fal"]));document.getElementById("link_ranks").setAttribute("src",theme_url(e["icon-ranks"]));document.getElementById("link_game").setAttribute("src",theme_url(e["icon-game"]));document.getElementById("link_eshgh").setAttribute("src",theme_url(e["icon-love"]));document.getElementById("link_browser").setAttribute("src",theme_url(e["icon-browser"]));document.getElementById("link_panel").setAttribute("src", theme_url(e["icon-panel"]));if(document.getElementById("link_eraser"))document.getElementById("link_eraser").setAttribute("src",theme_url(e["icon-eraser"]));if(document.getElementById("link_admin"))document.getElementById("link_admin").setAttribute("src",theme_url(e["icon-panel"]));document.getElementById("link_logout").setAttribute("src",theme_url(e["icon-logout"]));document.getElementById("link_executecommand").setAttribute("src",theme_url(e["icon-executecommand"]));if($setting.header){var n="<p style='text-align:center'><img src='"+theme_url($thememanager.chat.header.src)+"' border='0' alt=''></p>";document.body.innerHTML=n+document.body.innerHTML}e=$thememanager.chat.rooms;var n="<style>.rooms,.rooms_not_allowed{  background-image:url("+theme_url(e["background-image"])+");  background-repeat:"+e["background-repeat"]+";  background-color:"+e["background-color"]+";  font-family:"+e["font-family"]+";  font-size:"+e["font-size"]+";  font-weight:"+e["font-weight"]+";  color:"+e["color"]+";  box-shadow:"+e["box-shadow"]+";  border-radius:"+e["border-radius"]+";}</style>";$(document.body).insert({top:n})}function dragSplitpane(){var Offset;var wi;var dragspliter=new Draggable("splitpane",{constraint:"horizontal",zindex:0,snap:function(x,y){var v=Offset-$("splitpane").offsetLeft;v=eval(v)+wi;if(v<=0&&x>0)return[0,y];return[x,y]},onStart:function(){Offset=$("splitpane").offsetLeft;wi=eval($("onlinelist").getStyle("width").replace(/px/g,""))},onDrag:function(){var verschiebung=Offset-$("splitpane").offsetLeft;verschiebung=eval(verschiebung)+wi;if(verschiebung<=0)verschiebung=0;$("onlinelist").setStyle({width:verschiebung+"px"})},onEnd:function(){$("splitpane").setStyle({left:"0px"})},revert:false})}function My_Tarh_2014_Js(){$get_message_req=false;$thememanager=$thememanager.evalJSON();$setting.privat_anzeige=$("privat_anzeige").innerHTML;load_settings(true);AjaxReadRequest();ReloaderUserOnline();setInterval(checkreload,1e4);$("form_right").insert({top:$template.form_icons});window_height();setInterval(window_height,500);$("chatinhalt").style.wordBreak="break-all";thememanager();$("message").setAttribute("autocomplete","off");$("message").focus();$("message_form").onsubmit=function(){return send()};$("link_sagen").onclick=function(){return send()};$("link_vip").onclick=function(){if(typeof $windows.vip!="object"){$windows.vip=new Window({className:$win_style,width:280,height:150,top:eval($mouse.top-215),left:eval($mouse.left-140),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});var $code=$template.vip_list;$code=$code.replace(/[0]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.add_image.png"));$code=$code.replace(/[1]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.add_link.png"));$code=$code.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.buy_score.png"));$code=$code.replace(/[3]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.user_details.png"));$windows.vip.setHTMLContent($code);$("add_image").onclick=function(){var e="";var t="";e=window.prompt("افزودن آدرس تصویر nبا http:// وارد نمایید");t=window.prompt("متن:");$windows.vip.close();if(e!=""&&t!=""){new Ajax.Request("ajax/chat.vip",{onSuccess:function(e){alert(e.responseText)},postBody:"switch=send_image&url="+e+"&text="+t})}else return alert("ورودی ها نباید خالی باشند")};$("add_link").onclick=function(){var e="";var t="";e=window.prompt("افزودن آدرس لینک nبا http:// وارد نمایید");t=window.prompt("افزودن متن لینک:");$windows.vip.close();if(e!=""&&t!=""){new Ajax.Request("ajax/chat.vip",{onSuccess:function(e){alert(e.responseText)},postBody:"switch=send_url&url="+e+"&text="+t})}else return alert("ورودی ها نباید خالی باشند")};$("buy_score").onclick=function(){window.open(url("buyscore"),"_blank","height=600,width=870,resizable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,titlebar=no");$windows.vip.close()};$("me_info").onclick=function(){if(typeof $windows.me_info!="object"){$windows.me_info=new Window({className:$win_style,title:"اطلاعات من",width:380,height:200,top:eval($mouse.top-165),left:eval($mouse.left-140),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1})}new Ajax.Request(url("ajax/chat.me"),{onSuccess:function(e){var t=e.responseJSON;var n=$template.me_info;n=n.replace(/[0]/gi,t.avatar);n=n.replace(/[1]/gi,t.name);type=getType(t.group);n=n.replace(/[2]/gi,type.title);n=n.replace(/[3]/gi,t.score);n=n.replace(/[4]/gi,t.bank);$windows.me_info.setHTMLContent(n)}});if($($windows.me_info.getId()).style.display=="none"){$windows.me_info.show();$windows.me_info.toFront()}else{$windows.me_info.close()}$windows.vip.close()};$windows.vip.close()}if($($windows.vip.getId()).style.display=="none"){$windows.vip.show();$windows.vip.toFront()}else{$windows.vip.close()}};$("link_prop").onclick=function(){if(typeof $windows.prop!="object"){$windows.prop=new Window({className:$win_style,width:280,height:180,top:eval($mouse.top-245),left:eval($mouse.left-140),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});var $code=$template.prop_list;$code=$code.replace(/[0]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.monitor_lightning.png"));$code=$code.replace(/[1]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.time.png"));$code=$code.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.textfield_key.png"));$code=$code.replace(/[3]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/status/status_online.png"));$code=$code.replace(/[4]/gi,$setting.showmsgsys==true?'checked="checked"':"");$code=$code.replace(/[5]/gi,$setting.showavatars==true?'checked="checked"':"");$code=$code.replace(/[6]/gi,$me.guest==1?"عضويت":"تغيير رمز");$code=$code.replace(/[7]/gi,$setting.showpms==true?'checked="checked"':"");$code=$code.replace(/[8]/gi,$setting.buzz==true?'checked="checked"':"");$windows.prop.setHTMLContent($code);$("cls").onclick=function(){$("chatinhalt").innerHTML="";$windows.prop.close();$("message").focus()};$("history").onclick=function(){window.open(url("history"),"_blank","height=600,width=870,resizable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,titlebar=no");$windows.prop.close()};$("changepassword").onclick=function(e){if($me.guest==1){if($setting.advcreg){registerbox_open()}else{var t=$mouse.left-200,n=$mouse.top-50;var r=$me.username.length>20?$me.username.slice(0,20)+"...":$me.username;$windows.register_user=new Window({className:$win_style,title:'ثبت نام "'+r+'"',width:250,height:130,top:n,left:t,resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.3,afterFinish:function(e){$windows.prop.close();$("pw_register_field").focus()}},hideEffectOptions:{duration:.3},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:true,opacity:1});$windows.register_user.setHTMLContent($template.register_win);Event.observe("register_formular","click",function(e){if(Event.element(e).id=="cancel_register")$windows.register_user.close();if(Event.element(e).id=="make_register"){if($("pw_register_field").value==$("pw_register_field2").value){new Ajax.Request(url("ajax/thisregister"),{onSuccess:function(e){e=e.responseText;switch(e){case"ok":$windows.register_user.setHTMLContent('<div id="register_formular"> متشکريم بابت ثبت نام شما - هم اکنون از روم خارج شويد و دوباره وارد شويد<br /><br /><a href="'+url("logout")+'">خروج از روم</a></div>');break;case"lastregister":alert("شما قبلا عضو شده ايد");break;case"lastemail":alert("اين ايميل قبلا در پايگاه داده ثبت شده.");break;case"email":alert("لطفا يک ايميل معتبر وارد کنيد.");break;default:alert(e);break}},parameters:{user:$me.id,password:$("pw_register_field").value}})}else{alert("رمز هاي شما با هم تطابق ندارند لطفا تصحيح کنيد");$("pw_register_field").value="";$("pw_register_field2").value="";$("pw_register_field").focus()}}});$windows.register_user.show()}}else{$("prop_ul").style.display="none";$("changepw").style.display="block";$("changepw").onsubmit=function(){new Ajax.Request(url("ajax/chat.chengepass"),{onSuccess:function(e){e=e.responseText;switch(e){case"ok":alert("باموفقيت انجام شد");$("changepw").style.display="none";$("prop_ul").style.display="block";break;default:alert(e);break}},parameters:{user:$me.id,password:$("newpassinput").value}});return false}}};$("cancelreg").onclick=function(){$("changepw").style.display="none";$("prop_ul").style.display="block"};$("changestatus").onclick=function(){if(!$("status_ul")){var e="<ul id='status_ul' style='display:none'></ul>";$("prop_list").innerHTML+=e;e="";for($key in $thememanager.chat.status){e+='<li class="status_'+$key+'"><img src="'+theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/status/status_"+$key)+'.png">'+$thememanager.chat.status[$key]+"</li>"}$("status_ul").innerHTML=e;$("status_ul").on("click","li",function(e,t){new Ajax.Request(url("ajax/chat.changestatus"),{onSuccess:function(e){e=e.responseText;switch(e){case"ok":alert("باموفقيت انجام شد");$("status_ul").style.display="none";$("prop_ul").style.display="block";getUser();break;default:alert(e);break}},parameters:{status:t.className}})})}$("status_ul").style.display="block";$("prop_ul").style.display="none"};$("set_sys_messages").onclick=function(){var e=this.checked?true:false;$setting.showmsgsys=e};$("buzz_status").onclick=function(){var e=this.checked?true:false;$setting.buzz=e};$("show_avatars").onclick=function(){var e=this.checked?true:false;$setting.showavatars=e};$("show_pms").onclick=function(){var e=this.checked?true:false;$setting.showpms=e}}if($($windows.prop.getId()).style.display=="none"){$windows.prop.show();$windows.prop.toFront()}else{$windows.prop.close()}};$("link_fal").onclick=function(){window.open(url("fal"),"_blank")};$("link_ranks").onclick=function(){window.open(url("users/rank"),"_blank")};$("link_game").onclick=function(){window.open(url("game"),"_blank")};
$("link_panel").onclick = function() {
      window.open(url("panel"), "_blank")
    };
$("link_browser").onclick = function() {
    var browser = new Window({
      url: "browser",
      title: "مرورگر چت روم",
      className: $win_style,
      width: 550,
      height: 550,
      top: eval($mouse.top - 400),
      left: eval($mouse.left - 260),
      resizable: true,
      showEffect: Effect.Appear,
      hideEffect: Effect.Fade,
      showEffectOptions: {
        duration: .5
      },
      hideEffectOptions: {
        duration: .5
      },
      draggable: true,
      minimizable: false,
      maximizable: false,
      destroyOnClose: false,
      opacity: 1
    });
    browser.show()
  };

$("link_eshgh").onclick=function(){window.open(url("love"),"_blank")};$("link_eraser").onclick=function(){new Ajax.Request(url("ajax/clear"),{onSuccess:function(e){$("chatinhalt").innerHTML=""},method:"get"})};if($me.admin==0){$("link_eraser").remove();$("link_admin").remove()}else{$("link_admin").onclick=function(){window.open(url("admin"),"_blank")};$("link_logout").onclick=function(){window.location.href=url("logout")}}$("link_logout").onclick=function(){location.href=url("logout")};$("link_executecommand").onclick=function(){var win_nazarat=new Window({url:"ajax/chat.cmd",title:"اجرای دستورات",className:$win_style,width:560,height:350,top:eval($mouse.top-400),left:eval($mouse.left-140),resizable:true,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});win_nazarat.show()};Event.observe(document,"mousemove",function(e){$mouse.left=Event.pointerX(e);$mouse.top=Event.pointerY(e)});Event.observe("onlinelist","click",function(e){if(Event.element(e).id.slice(0,10)!="infoblock_")close_info_win();changeUserEvent(Event.element(e).id)});Event.observe("chatinhalt","click",function(e){if(Event.element(e).id.slice(0,10)!="inflblock_")close_info_win();changeUserEvent(Event.element(e).id)});Event.observe("form","click",function(e){close_info_win()});Event.observe("kopf","click",function(e){close_info_win()});Event.observe("splitpane","click",function(e){close_info_win()});Event.observe("privat_anzeige","click",function(e){if(Event.element(e).id=="close_privat"){$("privat").value="0";$("privat_anzeige").innerHTML=$setting.privat_anzeige;$("message").focus()}});new Ajax.Request(url("ajax/smile/classic"),{onSuccess:function(e){$windows.smileys_content=e.responseText}});new Ajax.Request(url("ajax/smile/json"),{onSuccess:function(e){$smilies=e.responseJSON}});new Ajax.Request(url("ajax/chat.codes"),{onSuccess:function(e){$codes=e.responseJSON;loadcodes();loadads();if(in_array($me.type,$codes.rightclick)==false){document.onkeypress=fkeys;document.onmousedown=fkeys;document.onkeydown=fkeys;document.onpaste=function(){return false};function t(){if(document.all){return false}}function n(e){if(document.layers||document.getElementById&&!document.all){if(e.which==2||e.which==3){return false}}}if(document.layers){document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=n}else{document.onmouseup=n;document.oncontextmenu=t}document.oncontextmenu=new Function("return false")}},method:"get"});$("link_smileys").onclick=function(){open_close_smileys_win("message")};new Ajax.Request(url("ajax/colormap/classic"),{onSuccess:function(e){$windows.color_content=e.responseText},method:"get"});$("message").style.color="#"+$setting.textcolor;$("link_color").onclick=function(){if(typeof $windows.color!="object"){$windows.color=new Window({className:$win_style,width:350,height:200,top:eval($mouse.top-265),left:eval($mouse.left-180),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});$windows.color.setHTMLContent($windows.color_content);$("kursiv").onclick=function(){$("italic").value=$("kursiv").checked?"italic":"normal";$("message").style.fontStyle=$("kursiv").checked?"italic":"normal";var e=$("kursiv").checked?"italic":"noitalic";new Ajax.Request(url("ajax/UpColor"),{postBody:"color="+e})};$("fett").onclick=function(){$("bold").value=$("fett").checked?"bold":"normal";$("message").style.fontWeight=$("fett").checked?"bold":"normal";var e=$("fett").checked?"bold":"nobold";new Ajax.Request(url("ajax/UpColor"),{postBody:"color="+e})};var r=$setting.textcolor.slice(0,2);var g=$setting.textcolor.slice(2,4);var b=$setting.textcolor.slice(4,6);var slider_red=new Control.Slider("handle_red","track_red",{onChange:function(e){r=dec2hex(e*255);new Ajax.Request(url("ajax/UpColor"),{postBody:"color="+r+g+b});$("message").style.color=$("color").value=$("farbenvorschau").style.backgroundColor="#"+r+g+b}});var slider_green=new Control.Slider("handle_green","track_green",{onChange:function(e){g=dec2hex(e*255);new Ajax.Request(url("ajax/UpColor"),{postBody:"color="+r+g+b});$("message").style.color=$("color").value=$("farbenvorschau").style.backgroundColor="#"+r+g+b}});var slider_blue=new Control.Slider("handle_blue","track_blue",{onChange:function(e){b=dec2hex(e*255);new Ajax.Request(url("ajax/UpColor"),{postBody:"color="+r+g+b});$("message").style.color=$("color").value=$("farbenvorschau").style.backgroundColor="#"+r+g+b}});slider_red.setValue(hex2dec(r)/255);slider_green.setValue(hex2dec(g)/255);slider_blue.setValue(hex2dec(b)/255);Event.observe("farben_tab","click",function(e){if(Event.element(e).id!=""){var t=hex2dec(Event.element(e).id.slice(0,2));var n=hex2dec(Event.element(e).id.slice(2,4));var r=hex2dec(Event.element(e).id.slice(4,6));slider_red.setValue(t/255);slider_green.setValue(n/255);slider_blue.setValue(r/255)}})}if($($windows.color.getId()).style.display=="none"){$windows.color.show();$windows.color.toFront()}else $windows.color.close()};document.onclick=checkpoopup}function checkpoopup(){if($firstclick==false){$firstclick=true;var e=Cockie.get("Dads");if(typeof e=="undefined")e={};else if(typeof e=="string"){try{e=e.evalJSON()}catch(t){e={};Cockie.set("Dads","")}}for(var n=0;n!=$codes.ads.length;n++){var r=$codes.ads[n];if(r.type=="popup"||r.type=="newtab"){if(r.inputs.cockie!=0){if(typeof e["ad-"+r.id]!="undefined"){continue}}if(r.type=="popup"){window.open(r.url,"link"+r.id,"height=768,width=1024,scrollbars=yes");window.focus()}else if(r.type=="newtab"){window.open(r.url,"_blank");window.focus()}if(r.inputs.cockie!=0){e["ad-"+r.id]=r.inputs.cockie}}}Cockie.set("Dads",Object.toJSON(e))}}function registerbox_open(){if(typeof $windows.registerbox!="object"){var $temp=$("chatinhalt");$windows.registerbox=new Window({className:$win_style,width:450,height:250,top:eval($temp.offsetTop+Math.round(Math.random()*50)),left:eval($temp.offsetLeft+Math.round(Math.random()*50)),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});$windows.registerbox.setHTMLContent($template.registerbox);$("activation_sms").onclick=function(){$("registermsg-0").innerHTML="تلفن همراهی"};$("activation_mail").onclick=function(){$("registermsg-0").innerHTML="ایمیلی"};$("registerboxform").onsubmit=function(){var e=this.getElementsByTagName("button")[0];e.setAttribute("disabled","disabled");new Ajax.Request(url("ajax/register"),{onSuccess:function(e){data=e.responseJSON;if(data.status){if(data.action=="valid"){registerbox_valid();Cockie.set("activereg","1")}else if(data.action=="chat"){$windows.registerregisterboxuser.setHTMLContent('<div id="register_formular"> متشکريم بابت ثبت نام شما - هم اکنون از روم خارج شويد و دوباره وارد شويد<br /><br /><a href="'+url("logout")+'">خروج از روم</a></div>')}}else{switch(data.error){case"testcockie":alert("لطفا صفحه خود را رفرش کنید");break;case"proxyblock":alert("استفاده از فیلتر شکن مجاز نیست");break;case"username":alert("لطفا نام کاربری وارد کنید");break;case"badname":alert("این نام کاربری مجاز نیست");break;case"runningname":alert("این نام کاربری متعلق به کاربر دیگری است");break;case"password":alert("لطفا کلمه عبور را وارد کنید");break;case"repeatpassword":alert("تکرار کلمه عبور صحیح نمیباشد");break;case"firstname":alert("لطفا نام کوچک خود را وارد کنید");break;case"lastname":alert("لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید");break;case"cellphone":alert("لطفا تلفن همراه خود را وارد کنید");break;case"email":alert("لطفا ایمیل خود را وارد کنید");break;case"recellphone":alert("این تلفن همراه متعلق به کاربر دیگری است");break;case"state":alert("لطفا استان خود را وارد کنید");break;case"city":alert("لطفاشهر خود را وارد کنید");break;case"gender":alert("جنسیت خود را مشخص کنید");break;case"cannotsms":alert("درحال حاضر ما توان ارسال پیامک نداریم.لطفا از روش ایمیل استفاده کنید");break;case"cannotmail":alert("درحال حاضر ما توان ارسال ایمیل نداریم.لطفا از روش پیامک استفاده کنید");break;case"remail":alert("این ایمیل قبلا ثبت شده");break;case"every24":alert("ثبت نام هر 24 ساعت فقط یک بار امکان پذیر است");break}}},onComplete:function(){e.removeAttribute("disabled")},postBody:$("registerboxform").serialize()});return false}}else{if($($windows.registerbox.getId()).style.display=="none"){var $temp=$("chatinhalt");$windows.registerbox.setLocation(eval($temp.offsetTop+Math.round(Math.random()*50)),eval($temp.offsetLeft+Math.round(Math.random()*50)))}}if(Cockie.get("activereg")=="1"){registerbox_valid()}else{$windows.registerbox.show();$windows.registerbox.toFront()}}function registerbox_valid(){if(typeof $windows.registervalid!="object"){var $temp=$("chatinhalt");$windows.registervalid=new Window({className:$win_style,width:450,height:250,top:eval($temp.offsetTop+Math.round(Math.random()*50)),left:eval($temp.offsetLeft+Math.round(Math.random()*50)),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});temp="ایمیلی";if($("activation_sms").checked){temp="پیامکی"}else if($("activation_mail").checked){temp="ایمیلی"}var $code=$template.registervalid;$code=$code.replace(/[0]/gi,temp);$windows.registervalid.setHTMLContent($code);$("registervalidform").onsubmit=function(){var e=this.getElementsByTagName("button")[0];e.setAttribute("disabled","disabled");new Ajax.Request(url("ajax/register.confrim"),{onSuccess:function(e){data=e.responseJSON;if(data.status){$windows.registervalid.setHTMLContent('<div id="register_formular"> متشکريم بابت ثبت نام شما - هم اکنون از روم خارج شويد و دوباره وارد شويد<br /><br /><a href="'+url("logout")+'">خروج از روم</a></div>');Cockie.set("activereg","0")}else{switch(data.error){case"invalid":alert("کد معتبر نیست");break;case"code":alert("لطفا کد فعال سازی را وارد کنید");break;case"timeout":alert("زمان تائید عضویت بیش از حد طول کشیدولطفا دوباره امتحان کنید");break;case"register":alert("لطفا ابتدا عضو بشوید");break}}},onComplete:function(){e.removeAttribute("disabled")},postBody:$("registervalidform").serialize()});return false}}$windows.registerbox.hide();$windows.registervalid.show();$windows.registervalid.toFront()}function open_close_smileys_win(input_field_name){if(typeof $windows.smileys!="object"){$windows.smileys=new Window({className:$win_style,width:450,height:250,top:eval($mouse.top-195),left:eval($mouse.left-120),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});$windows.smileys.setHTMLContent('<div id="smileys_list">'+$windows.smileys_content+"</div>")}else{if($($windows.smileys.getId()).style.display=="none")$windows.smileys.setLocation(eval($mouse.top-195),eval($mouse.left-120))}try{Event.stopObserving("smileys_list","click")}catch(e){}Event.observe("smileys_list","click",function(e){if(Event.element(e).id!=""&&Event.element(e).id!="smileys_list"){$windows.smileys.close();$(input_field_name).value+=Event.element(e).id;$(input_field_name).focus()}});if($($windows.smileys.getId()).style.display=="none"){$windows.smileys.show();$windows.smileys.toFront()}else $windows.smileys.close()}function close_info_win(e){$windows.block_ids.each(function(t){if($($windows.block[t].getId()).visible()&&$windows.block[t].getId()!=e)$windows.block[t].close()})}function let_write(){$("message").disabled=false;$("message").value="";$("message").focus();$repeatspeedwarn=0}function window_height(){var flag_innerHeight=false;if(window.innerHeight){flag_innerHeight=true;if($("chatinhalt").style.height!=eval(window.innerHeight-150)+"px"){$("chatinhalt").style.height=eval(window.innerHeight-150)+"px";$("onlinelist").style.height=eval(window.innerHeight-150)+"px";$("splitpane").style.height=eval(window.innerHeight-150)+"px"}}else if(document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth){try{if($("chatinhalt").style.height!=eval(document.documentElement.clientHeight-150)+"px"){$("chatinhalt").style.height=eval(document.documentElement.clientHeight-150)+"px";$("onlinelist").style.height=eval(document.documentElement.clientHeight-150)+"px";$("splitpane").style.height=eval(document.documentElement.clientHeight-150)+"px"}else return 0}catch(e){return 0}}else{return 0}}function in_array(e,t,n){var r="",i=!!n;if(i){for(r in t){if(t[r]===e){return true}}}else{for(r in t){if(t[r]==e){return true}}}return false}function dec2hex(e){e=parseInt(e);var t="ABCDEF";var n=e/16;var r=e%16;n=n-r/16;n=n>=0&&n<=9?n:t.charAt(n-10);return r>=0&&r<=9?n+""+r:n+""+t.charAt(r-10)}function hex2dec(e){return parseInt(e,16)}function parser(e){e=e.replace(/[img](.*?)[/img]/gi,'<img src="$1" />');e=e.replace(/[url(?:=?)(.*?)](.*?)[/url]/gi,'<a href="$1" target="_blank"><b><font color=red>$2</font></b></a>');return e}function addmessage(params){var $codemsg="";if(params.message=="")return false;var win_id1=new Array,count_priv_win=0;if(params.user_id==-1&&params.privat=="0"&&!$setting.showmsgsys){return}$numsmiles=0;if(params.user_id!=-1){params.message=params.message.substr(0,$setting.maxlengthmsg)}params.message=params.message.replace(/(s(d{1,4}))/gi,numSmilies);if(params.id!="")params.id=""+$msgid;var gender_icon="";if($setting.thumbavatar&&$setting.showavatars==true&&params.avatar!=""){if(params.avatar=="null"||params.avatar==null)params.avatar=$setting.defaultavatar;gender_icon+='<img src="'+theme_url($setting.avatardir+"/"+params.avatar)+'" />'}var temp;switch(params.sex){case"1":case 1:temp=theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.user_m.png");break;case"2":case 2:temp=theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.user_f.png");break;case"0":case 0:temp=theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.user_n.png");break}gender_icon+='<img src="'+temp+'" />';if(params.user_id==-1)gender_icon="";var priv_icon="";var type=getType(params.priv);if(type.taj!=""){priv_icon='<img src="'+type.taj+'" align="absbottom" title="'+type.title+'" alt="'+type.title+'" />'}if(params.privat=="0"){var userstyle_clickable="",timemsg="";var admin_user=$me.admin!="0"?' <img src="'+theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.wand.png")+'" id="adminu_'+params.user_id+'" /> ':"";if(admin_user!=""&&params.user_id==$me.id)admin_user=' <img src="'+theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.space.gif")+'" weight="16" height="16" /> ';if(admin_user!=""&&params.user_id==-1)admin_user="";if(params.user_id!=$me.id)userstyle_clickable='id="inflblock_'+params.user_id+'" style="cursor:pointer"';if($setting.timemsg)timemsg="<i>("+params.time+")</i>";var message=parser(params.message);var $code=$template.generalmessage;$code=$code.replace(/[0]/gi,timemsg);$code=$code.replace(/[1]/gi,admin_user+gender_icon+priv_icon);$code=$code.replace(/[2]/gi,userstyle_clickable);$code=$code.replace(/[3]/gi,params.user);$code=$code.replace(/[4]/gi,params.css);$code=$code.replace(/[5]/gi,message);$codemsg=$code}else{if(params.id!=""){if(params.user_id==$me.id){var $code=$template.message_private_genetal_sent,timemsg="";if($setting.timemsg)timemsg="<i>("+params.time+")</i>";$code=$code.replace(/[0]/gi,timemsg);$code=$code.replace(/[1]/gi,gender_icon+priv_icon);$code=$code.replace(/[2]/gi,params.user);$code=$code.replace(/[3]/gi,$privato);$code=$code.replace(/[4]/gi,params.css);$code=$code.replace(/[5]/gi,params.message);$codemsg=$code}else{var $code=$template.message_private_genetal_get,timemsg="";if($setting.timemsg)timemsg="<i>("+params.time+")</i>";$code=$code.replace(/[0]/gi,timemsg);$code=$code.replace(/[1]/gi,gender_icon+priv_icon);$code=$code.replace(/[2]/gi,params.user);$code=$code.replace(/[3]/gi,params.css);$code=$code.replace(/[4]/gi,params.message);$codemsg=$code}}else{var win_id2;if(params.type=="get")*****_id1[count_priv_win]=params.user_id+"00000"+$me.id;win_id2=$me.id+"00000"+params.user_id}else{win_id1[count_priv_win]=params.user_id+"00000"+params.privat;win_id2=params.privat+"00000"+params.user_id}if(typeof $windows.privat[win_id1[count_priv_win]]!="object"&&typeof $windows.privat[win_id2]!="object"){if($setting.showpms==false){return false}var privat_win_opponent,privat_win_opponent_id;if(params.user_id==$me.id){privat_win_opponent=$privato;privat_win_opponent_id=params.privat}else{privat_win_opponent=params.user;privat_win_opponent_id=params.user_id}var $temp=$("chatinhalt");$windows.privat[win_id1[count_priv_win]]=new Window({className:$win_style,title:"خصوص با "+privat_win_opponent,width:380,height:200,top:eval($temp.offsetTop+Math.round(Math.random()*50)),left:eval($temp.offsetLeft+Math.round(Math.random()*50)),resizable:true,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});var $code=$template.private_window;$code=$code.replace(/[0]/gi,win_id1[count_priv_win]);$code=$code.replace(/[1]/gi,$windows.privat[win_id1[count_priv_win]].getId());$code=$code.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/Checked_small.png"));$code=$code.replace(/[3]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/Smiley_small.png"));$code=$code.replace(/[4]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/buzz.png"));$code=$code.replace(/[5]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/eraser.png"));$code=$code.replace(/[6]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/status_check.png"));$code=$code.replace(/[7]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/upload_images_private.png"));$code=$code.replace(/[8]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/blocker_small.png"));$code=$code.replace(/[9]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/report.png"));$windows.privat[win_id1[count_priv_win]].setHTMLContent($code);myObserver={onEndResize:function(eventName,win){$("pivate_win_"+$F("this_win_"+win.getId())).style.height=eval(win.getSize().height-33)+"px"},onClose:function(e,t){$("message").focus()}};Windows.addObserver(myObserver);$("win_form_"+win_id1[count_priv_win]).onsubmit=function(e){if($me.guest&&$setting.advcreg){registerbox_open();return false}var t=this.id.replace("win_form_","message_win_");send2privatwin(t,params.user_id);return false};$("submit_img_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(e){if($me.guest&&$setting.advcreg){registerbox_open();return false}var t=this.id.replace("submit_img_","message_win_");send2privatwin(t,params.user_id);return false};$("smileys_img_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(e){var t=this.id.replace("smileys_img_","message_win_");open_close_smileys_win(t)};$("cls_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(e){$("pivate_win_"+win_id1).innerHTML=""};$("buzz_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(e){new Ajax.Request("ajax/chat.buzz",{onSuccess:function(e){Effect.Shake($windows.privat[win_id1].getId());Sound.play("theme/sound/buzz.mp3");$("pivate_win_"+win_id1).innerHTML+='<div><span style="color:red;font-weight:bold;font-family: arial;direction:ltr;">BUZZ!!</span></div>';$("pivate_win_"+int_id).scrollTop=$("pivate_win_"+int_id).scrollHeight},postBody:"user="+params.user_id})};$("idle_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(e){var e=this.id.replace("idle_","message_win_");self.info_user_private(e,params.user_id)};$("upload_img_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(){var e=this.id.replace("upload_img_","message_win_");self.makeUploadAction1(e,params.user_id)};$("blocker_user_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(){if(getType(privat2priv).admin==1)return alert("َشما نمی توانید مدیر را مسدود کنید");new Ajax.Request(url("ajax/chat.block"),{onSuccess:function(){$windows.privat[win_id1].close()},postBody:"block_priv="+privat_win_opponent_id});return false};$("report_user_"+win_id1[count_priv_win]).onclick=function(){var e=prompt("متن گزارش:");if(e!=null){new Ajax.Request(url("ajax/chat.reportuser"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"ok":alert("گزارش شما ارسال شد");break;case"offline":alert("این بخش توس مدیر غیرفعال شده است");break;default:alert(e.responseText);break}},postBody:"userid="+params.user_id+"&report="+e})}};$("message_win_"+win_id1[count_priv_win]).onfocus=function(e){this.style.color=$("message").style.color;this.style.fontWeight=$("message").style.fontWeight;this.style.fontStyle=$("message").style.fontStyle}}var int_id=typeof $windows.privat[win_id1[count_priv_win]]=="object"?win_id1[count_priv_win]:win_id2;var $code=$template.message_private_win;if($setting.showpms==false){return false}if(params.message=="{BUZZ}"&&$setting.buzz==true){params.message=" BUZZ!!!";params.css="color:red;font-weight:bold;font-family: arial;direction:ltr;";Effect.Shake($windows.privat[int_id].getId());Sound.play("theme/sound/buzz.mp3")}else if(params.message=="{BUZZ}"&&$setting.buzz==false){return false}else{$code=$code.replace(/[3]/gi,params.message)}$code=$code.replace(/[0]/gi,gender_icon+priv_icon);$code=$code.replace(/[1]/gi,params.user);$code=$code.replace(/[2]/gi,params.css);$code=$code.replace(/[3]/gi,params.message);$("pivate_win_"+int_id).insert({bottom:$code});setTimeout(function(){$("pivate_win_"+int_id).scrollTop=$("pivate_win_"+int_id).scrollHeight},100);setTimeout(function(){$("pivate_win_"+int_id).scrollTop=$("pivate_win_"+int_id).scrollHeight},300);try{$windows.privat[int_id].show()}catch(w){}count_priv_win++}}if(params.id!=""&&$codemsg!=""){$("chatinhalt").insert({bottom:'<div id="mes'+params.id+'">'+$codemsg+"</div>"});$msgid++}if(params.privat=="0"){if(params.id>$setting.numsgmain){var mod=params.id-$setting.numsgmain;if($("mes"+mod))$("mes"+mod).remove()}setTimeout("$('chatinhalt').scrollTop = $('chatinhalt').scrollHeight;",100);setTimeout("$('chatinhalt').scrollTop = $('chatinhalt').scrollHeight;",300)}else{if(params.id!=""){if(params.id>$setting.numsgmain){var mod=params.id-$setting.numsgmain;if($("mes"+mod))$("mes"+mod).remove()}setTimeout("$('chatinhalt').scrollTop = $('chatinhalt').scrollHeight;",100);setTimeout("$('chatinhalt').scrollTop = $('chatinhalt').scrollHeight;",300)}}}function receiveResultJSON(e){var t=new Date;var n=Date.parse(t)/1e3;$time_last_req=n;$get_message_req=false;var r=e.responseText;if(r=="blacklist"){window.location.href=url("benned")}else if(r=="exit"){window.location.href=url("logout")}else if(r!=""){var i=r.evalJSON();if(i.refresh=="1"){window.location.reload();return false}if(i.alert!="null"&&i.alert.length>1){alert(i.alert)}if(i.exit=="true"){window.location.href=url("logout")}if(i.clear=="1"){$("chatinhalt").innerHTML=""}$me.silent=i.silent;for(var s=0;s<i.data.length;s++){addmessage(i.data[s])}}}function checkreload(){var e=new Date;var t=Date.parse(e)/1e3;if(t-$time_last_req>10){clearTimeout($timerget);$get_message_req=false;AjaxReadRequest()}}function AjaxReadRequest(){$timerget=setTimeout(AjaxReadRequest,$setting.reload_interval);if($get_message_req==false){$get_message_req=true;var e=new Ajax.Request(url("ajax/get"),{method:"get",onSuccess:receiveResultJSON,onFailure:function(){$get_message_req=false}})}}function ReloaderUserOnline(){setTimeout(ReloaderUserOnline,15e3);if($get_update_req==false){$get_update_req=true;var e=new Ajax.Request(url("ajax/getuser"),{method:"get",onSuccess:function(e){$get_update_req=false;updateUserOnlineAnzeige(e.responseJSON)},onFailure:function(){$get_update_req=false;self.ajaxError()}})}}function send(){var e=$("message");var t=$("privat").value,n=e.value;var r=t;if(t==""||t=="0"){t="-1";r="0"}if(n=="")return false;var i=new Date;if($me.silent!=0){e.value="شما اجازه صحبت در چت روم را نداريد!";e.blur();setTimeout(let_write,3e3);return false}else if($setting.scoretosendmsg!=0&&$me.score<$setting.scoretosendmsg&&r=="0"){e.value="براي ارسال در عمومي بايد حداقل داراي "+$setting.scoretosendmsg+" امتياز باشيد";e.blur();e.setAttribute("disabled",true);setTimeout(let_write,3e3);return false}else if($setting.sendmsguest==false&&$me.guest==1&&r=="0"){e.value="براي ارسال در عمومي بايد عضو شويد";e.blur();e.setAttribute("disabled",true);setTimeout(let_write,3e3);return false}else if($setting.speedtext!=0){if($repeatspeedwarn==3){return false}var s=Math.round(i.getTime()/1e3);if(s-$lastsend<=$setting.speedtext){if($repeatspeedwarn!=0){$repeatspeedwarn++;$lastsend=s}else{e.value="لطفا آرام تر تايپ کنيد";e.blur();e.setAttribute("disabled",true);$repeatspeedwarn=1;setTimeout(let_write,3e3);return false}}else{$repeatspeedwarn=0;$lastsend=s}}else if($lsatmsgsent==e.value){$numrepeatmsg++;if($numrepeatmsg>$setting.repeatmsg){e.value="از تکرار متون بپرهيزيد";e.blur();e.setAttribute("disabled",true);setTimeout(let_write,3e3);return false}}else{$lsatmsgsent=e.value;$numrepeatmsg=0}e.value="";e.focus();for(var o=0;o!=$smilies.smilies.length;o++){if($smilies.smilies[o].hasOwnProperty("name")){n=str_replace($smilies.smilies[o].name,$smilies.smilies[o].code,n)}}if(img=n.match(/[img](.*?)[/img]/gi)&&$setting.allow_image){$me.bank=$me.bank-$setting.image_score*img}if(u=n.match(/[url(?:=?)(.*?)](.*?)[/url]/gi)&&$setting.allow_url){$me.bank=$me.bank-$setting.url_score*u}var u="font-weight:"+$("bold").value+";font-style:"+$("italic").value+";color:"+$("color").value;var a=new Array;a["id"]=$msgid;a["user"]=$me.username;a["user_id"]=$me.id;a["message"]=n;a["time"]=i.getHours()+":"+i.getMinutes();a["privat"]=r;a["css"]=u;a["priv"]=$me.type;a["sex"]=$me.gender;a["type"]="send";a["avatar"]=$me.avatar;addmessage(a);new Ajax.Request(url("ajax/get"),{onSuccess:function(e){receiveResultJSON(e);clearTimeout($timerget);$get_message_req=false;$timerget=setTimeout(AjaxReadRequest,$setting.reload_interval)},parameters:{text:n,to:t,into:"main"}});return false}function send2privatwin(e,t){var n=$(e);if(n.value==""){return false}if($me.silent!=0){n.value="شما اجازه صحبت در چت روم را نداريد!";n.blur();setTimeout(function(){$(e).value="";$(e).focus();$(e).setAttribute("disabled",false)},3e3);return false}var r=n.value;n.value="";for(var i=0;i!=$smilies.smilies.length;i++){if($smilies.smilies[i].hasOwnProperty("name")){r=str_replace($smilies.smilies[i].name,$smilies.smilies[i].code,r)}}new Ajax.Request(url("ajax/get"),{onSuccess:function(e){receiveResultJSON(e);clearTimeout($timerget);$get_message_req=false;$timerget=setTimeout(AjaxReadRequest,$setting.reload_interval)},postBody:"text="+r+"&to="+t+"&into=pm"});var s="font-weight:"+$("bold").value+";font-style:"+$("italic").value+";color:"+$("color").value;var o=new Date;var u=new Array;u["id"]="";u["user"]=$me.username;u["user_id"]=$me.id;u["message"]=r;u["time"]=o.getHours()+":"+o.getMinutes();u["privat"]=t;u["css"]=s;u["priv"]=$me.type;u["sex"]=$me.gender;u["type"]="send";u["avatar"]=$me.avatar;addmessage(u);return false}function str_replace(e,t,n,r){var i=0,s=0,o="",u="",a=0,f=0,l=[].concat(e),c=[].concat(t),h=n,p=Object.prototype.toString.call(c)==="[object Array]",d=Object.prototype.toString.call(h)==="[object Array]";h=[].concat(h);if(r){this.window[r]=0}for(i=0,a=h.length;i<a;i++){if(h[i]===""){continue}for(s=0,f=l.length;s<f;s++){o=h[i]+"";u=p?c[s]!==undefined?c[s]:"":c[0];h[i]=o.split(l[s]).join(u);if(r&&h[i]!==o){this.window[r]+=(o.length-h[i].length)/l[s].length}}}return d?h:h[0]}function numSmilies(e){$numsmiles++;if($numsmiles<=$setting.SmiliespMsg){return'<img src="'+theme_url("theme/images/smilies/"+e+".gif")+'" alt="'+e+'" title="'+e+'">'}else{return e}}function updateUserOnlineAnzeige(e){$activeajaxuser=false;var t=new Array,n;for(var r=0;r<e.rooms.length;r++){t[e.rooms[r].ri]=e.rooms[r].rn}for(var r=0;r<e.userOnline.length;r++){var i=e.userOnline[r];if(i.ui==$me.id){$me.type=i.up;$me.room=i.ri;$me.admin=getType($me.type).admin;$me.guest=getType($me.type).guest}e.userOnline[r].room=t[i.ri];if(!i.hasOwnProperty("st"))e.userOnline[r].st="";if(!i.hasOwnProperty("si"))e.userOnline[r].si="";if(!i.hasOwnProperty("a"))e.userOnline[r].a=$setting.defaultavatar}$usersObj=e;var s="";if($setting.reg_btn&&$me.guest==1){s+=$template.reg_btn}
else if ($me.guest == 0) {
    s +=
      "<center><iframe height="40px" width="100px" frameborder="0" style="overflow:hidden!important" src="ajax/score"></iframe>"
  }
s+="<b>ليست اتاق ها و کاربران آنلاين</b><br />";s+="<center>کاربران حاضر در چت:<strong>"+e.userOnline.length+'</strong>&nbsp;&nbsp;<img src="'+theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.user_online.gif")+'" align="top"><br/></center>';for(var r=0;r<e.userOnline.length;r++){if(n!=e.userOnline[r].ri){n=e.userOnline[r].ri;var o=e.userOnline[r].ra,u;switch(o){case"1":u=$template.rooms_allow;u=u.replace(/[0]/gi,n);u=u.replace(/[1]/gi,e.userOnline[r].room);break;case"2":u=$template.rooms_password;u=u.replace(/[0]/gi,n);u=u.replace(/[1]/gi,e.userOnline[r].room);u=u.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.keylayer.png"));break;default:u=$template.rooms_not_allowed;u=u.replace(/[0]/gi,n);u=u.replace(/[1]/gi,e.userOnline[r].room);u=u.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.locklayer.png"));break}s+=u}var a=$me.admin!="0"?' <img src="'+theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.wand.png")+'" id="adminu_'+e.userOnline[r].ui+'" /> ':"";if(a!=""&&e.userOnline[r].ui==$me.id)a=' <img src="'+theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.space.gif")+'" weight="16" height="16" /> ';var f=getType(e.userOnline[r].up);var l=' <img src="'+theme_url(f.icon)+'" alt="'+f.title+'" title="'+f.title+'">';if ($setting.profile_enable == true) {
      c += '<a href="' + url("panel/profile/view/" + e.userOnline[s].ui) +
        '" target="_blank" title="پروفایل"><img src="' + theme_url(
          "http://www.chatsupport.ir/images/chat.pr.png") + '" border="0" /></a>''}var c="";if(e.userOnline[r].si!=""){c=' <img src="'+theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/status/"+e.userOnline[r].si+".png")+'" alt="'+e.userOnline[r].st+'" title="'+e.userOnline[r].st+'">'}if($me.id==e.userOnline[r].ui){var h;switch(e.userOnline[r].us){case"1":h="chat.user_comment_m_self.png";break;case"2":h="chat.user_comment_w_self.png";break;case"0":h="chat.user_comment_n_self.png";break}var u=$template.user_div_me;u=u.replace(/[0]/gi,e.userOnline[r].ui);u=u.replace(/[1]/gi,"");u=u.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/"+h));u=u.replace(/[3]/gi,a+e.userOnline[r].un);u=u.replace(/[4]/gi,l+c);s+=u;var p="room_"+n}else{var h;switch(e.userOnline[r].us){case"1":h="chat.user_comment_m.png";break;case"2":h="chat.user_comment_w.png";break;case"0":h="chat.user_comment_n.png";break}var u=$template.user_div;var d="color:"+f.color+";";if($setting.colorlistonline)d+="font-weight:800;";u=u.replace(/[0]/gi,e.userOnline[r].ui);u=u.replace(/[1]/gi,"");u=u.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/"+h));u=u.replace(/[3]/gi,d);u=u.replace(/[4]/gi,a+e.userOnline[r].un);u=u.replace(/[5]/gi,l+c);s+=u}}try{for(var r=0;r<e.all_empty_rooms.length;r++){var u;switch(e.all_empty_rooms[r].room_allowed){case"1":u=$template.rooms_allow;u=u.replace(/[0]/gi,e.all_empty_rooms[r].room_id);u=u.replace(/[1]/gi,e.all_empty_rooms[r].room);break;case"2":u=$template.rooms_password;u=u.replace(/[0]/gi,e.all_empty_rooms[r].room_id);u=u.replace(/[1]/gi,e.all_empty_rooms[r].room);u=u.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.keylayer.png"));break;default:u=$template.rooms_not_allowed;u=u.replace(/[0]/gi,e.all_empty_rooms[r].room_id);u=u.replace(/[1]/gi,e.all_empty_rooms[r].room);u=u.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.locklayer.png"));break}s+=u}}catch(v){}$("onlinelist").innerHTML=s;$temp=$thememanager.chat.rooms;var m=$$(".rooms,.rooms_not_allowed");for(var r=0;r!=m.length;r++){m[r].style.backgroundImage="url("+theme_url($temp["background-image"])+")";m[r].style.backgroundRepeat=$temp["background-repeat"];m[r].style.backgroundColor=$temp["background-color"];m[r].style.fontFamily=$temp["font-family"];m[r].style.fontSize=$temp["font-size"];m[r].style.fontWeight=$temp["font-weight"];m[r].style.color=$temp["color"];m[r].style.boxShadow=$temp["box-shadow"];m[r].style.borderRadius=$temp["border-radius"]}$(p).style.fontWeight="bold"}function changeUserEvent(ereignis){if(ereignis.slice(0,7)=="privat_"){if($me.guest&&$setting.advcreg){registerbox_open();return false}$("privat").value=ereignis.slice(7,ereignis.length);for(var i=0;i<$usersObj.userOnline.length;i++){if($usersObj.userOnline[i].ui==ereignis.slice(7,ereignis.length)){$privato=$usersObj.userOnline[i].un;break}}var user_name_p=$privato.length>20?$privato.slice(0,20)+"...":$privato;$("privat_anzeige").innerHTML="خصوصي با <b>"+user_name_p+'</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="close_privat">پايان چت خصوصي</span>';new Effect.Highlight("message",{startcolor:"#ff6666"});$("message").focus()}else if(ereignis.slice(0,6)=="regbtn"){if($me.guest&&$setting.advcreg){registerbox_open();return false}var temp_user_name=$me.username.length>20?$me.username.slice(0,20)+"...":$me.username;$windows.register_user=new Window({className:$win_style,title:'ثبت نام "'+temp_user_name+'"',width:250,height:130,top:eval($mouse.top),left:eval($mouse.left-200),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.3,afterFinish:function(e){$windows.prop.close();$("pw_register_field").focus()}},hideEffectOptions:{duration:.3},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:true,opacity:1});$windows.register_user.setHTMLContent($template.register_win);Event.observe("register_formular","click",function(e){if(Event.element(e).id=="cancel_register")$windows.register_user.close();if(Event.element(e).id=="make_register"){if($("pw_register_field").value==$("pw_register_field2").value){new Ajax.Request(url("ajax/thisregister"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"ok":$windows.register_user.setHTMLContent('<div id="register_formular"> متشکريم بابت ثبت نام شما - هم اکنون از روم خارج شويد و دوباره وارد شويد<br /><br /><a href="'+url("logout")+'">خروج از روم</a></div>');break;case"lastregister":alert("شما قبلا عضو شده ايد");break;case"lastemail":alert("اين ايميل قبلا در پايگاه داده ثبت شده.");break;case"email":alert("لطفا يک ايميل معتبر وارد کنيد.");break;default:alert(e.responseText);break}},postBody:"user="+$me.id+"&password="+$("pw_register_field").value})}else{alert("رمز هاي شما با هم تطابق ندارند لطفا تصحيح کنيد");$("pw_register_field").value="";$("pw_register_field2").value="";$("pw_register_field").focus()}}});$windows.register_user.show();$("register_form").onsubmit=function(){return false}}else if(ereignis.slice(0,10)=="privatwin_"){if($me.guest&&$setting.advcreg){registerbox_open();return false}var privat2id=ereignis.slice(10,ereignis.length);for(var i=0;i<$usersObj.userOnline.length;i++){if($usersObj.userOnline[i].ui==privat2id){var privat2name=$usersObj.userOnline[i].un;break}}var win_id1=$me.id+"00000"+privat2id;var win_id2=privat2id+"00000"+$me.id;if(typeof $windows.privat[win_id1]!="object"&&typeof $windows.privat[win_id2]!="object"){var privat_win_opponent=privat2name;var privat_win_opponent_id=privat2id;var $temp=$("chatinhalt");$windows.privat[win_id1]=new Window({className:$win_style,title:"خصوصي با "+privat_win_opponent,width:380,height:200,top:eval($temp.offsetTop+Math.round(Math.random()*50)),left:eval($temp.offsetLeft+Math.round(Math.random()*50)),resizable:true,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5,afterFinish:function(e){$("pivate_win_"+int_id).scrollTop=$("pivate_win_"+int_id).scrollHeight}},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});var $code=$template.private_window;$code=$code.replace(/[0]/gi,win_id1);$code=$code.replace(/[1]/gi,$windows.privat[win_id1].getId());$code=$code.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/Checked_small.png"));$code=$code.replace(/[3]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/Smiley_small.png"));$code=$code.replace(/[4]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/buzz.png"));$code=$code.replace(/[5]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/eraser.png"));$code=$code.replace(/[6]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/status_check.png"));$code=$code.replace(/[7]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/upload_images_private.png"));$code=$code.replace(/[8]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/blocker_small.png"));$code=$code.replace(/[9]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/report.png"));$windows.privat[win_id1].setHTMLContent($code);myObserver={onEndResize:function(eventName,win){if(win==$windows.privat[win_id1])$("pivate_win_"+win_id1).style.height=eval(win.getSize().height-33)+"px"},onClose:function(e,t){$("message").focus()}};Windows.addObserver(myObserver);$("win_form_"+win_id1).onsubmit=function(){send2privatwin("message_win_"+win_id1,privat2id);return false};$("submit_img_"+win_id1).onclick=function(){send2privatwin("message_win_"+win_id1,privat2id);return false};$("smileys_img_"+win_id1).onclick=function(){open_close_smileys_win("message_win_"+win_id1)};$("cls_"+win_id1).onclick=function(){$("pivate_win_"+win_id1).innerHTML=""};$("buzz_"+win_id1).onclick=function(){new Ajax.Request("ajax/chat.buzz",{onSuccess:function(e){Effect.Shake($windows.privat[win_id1].getId());Sound.play("theme/sound/buzz.mp3");$("pivate_win_"+win_id1).innerHTML+='<div><span style="color:red;font-weight:bold;font-family: arial;direction:ltr;">BUZZ!!</span></div>';$("pivate_win_"+int_id).scrollTop=$("pivate_win_"+int_id).scrollHeight},postBody:"user="+privat2id})};$("idle_"+win_id1).onclick=function(){self.info_user_private("message_win_"+win_id1,privat2id)};$("upload_img_"+win_id1).onclick=function(){self.makeUploadAction1("message_win_"+win_id1,privat2id)};$("blocker_user_"+win_id1).onclick=function(){new Ajax.Request(url("ajax/chat.block"),{onSuccess:function(){$windows.privat[int_id].close()},postBody:"block_priv="+privat_win_opponent_id});return false};$("report_user_"+win_id1).onclick=function(){var e=prompt("متن گزارش:");if(e!=null){new Ajax.Request(url("ajax/chat.reportuser"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"ok":alert("گزارش شما ارسال شد");break;case"offline":alert("این بخش توس مدیر غیرفعال شده است");break;default:alert(e.responseText);break}},postBody:"userid="+privat2id+"&report="+e})}};$("message_win_"+win_id1).onfocus=function(){$("message_win_"+win_id1).style.color=$("message").style.color;$("message_win_"+win_id1).style.fontWeight=$("message").style.fontWeight;$("message_win_"+win_id1).style.fontStyle=$("message").style.fontStyle}}var int_id=typeof $windows.privat[win_id1]=="object"?win_id1:win_id2;try{$windows.privat[int_id].show()}catch(w){}setTimeout(function(){try{$("message_win_"+win_id1).focus()}catch(e){}},600)}else if(ereignis.slice(0,5)=="room_"){if($me.room==ereignis.slice(5,ereignis.length))return false;var room=ereignis.slice(5,ereignis.length);var myAjaxObj=new Ajax.Request(url("ajax/chengeroom"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"no access":alert("شما دسترسی لازم رای وارد شدن به این اتاق را ندارید");return false;break;case"cap is full":alert("ظرفیت اتاق پر شده است");return false;default:$("room").value=$me.room=room;$("chatinhalt").innerHTML="";AjaxReadRequest();ReloaderUserOnline();break}},postBody:"room_id="+room+"&password="})}if(ereignis.slice(0,10)=="infoblock_"||ereignis.slice(0,10)=="inflblock_"){if(ereignis.slice(0,10)=="inflblock_"){var pos_top=eval($mouse.top-25);var pos_left=eval($mouse.left+10)}if(ereignis.slice(0,10)=="infoblock_"){var pos_top=eval($mouse.top-10);var pos_left=eval($mouse.left-280)}var $id_user=ereignis.slice(10,ereignis.length);for(var i=0;i<$usersObj.userOnline.length;i++){if($usersObj.userOnline[i].ui==$id_user){var user_name=$usersObj.userOnline[i].un;var user_priv=$usersObj.userOnline[i].up;break}}if(user_name==undefined)return false;var id=ereignis.slice(10,ereignis.length);if(typeof $windows.block[id]!="object"){if(user_name.length>20)user_name=user_name.slice(0,20)+"...";$windows.block[id]=new Window({className:$win_style,title:"کاربر: "+user_name,width:250,height:90,top:pos_top,left:pos_left,resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.4,afterFinish:function(e){close_info_win($windows.block[id].getId())}},hideEffectOptions:{duration:.4},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});var disabled_block=$me.admin!="0"?"":"";var $code=$template.user_win;$code=$code.replace(/[0]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.set_name.png"));$code=$code.replace(/[1]/gi,id);$code=$code.replace(/[2]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.privat_win.png"));$code=$code.replace(/[3]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.privat_chat.png"));$code=$code.replace(/[4]/gi,theme_url("http://www.chatsupport.ir/images/chat.delete.png"));$code=$code.replace(/[5]/gi,disabled_block);$code=$code.replace(/[6]/gi,disabled_block);$windows.block[id].setHTMLContent($code);var make_ajax_request_of_blocking=true;$windows.block_ids.push(id)}else{$windows.block[id].setLocation(pos_top,pos_left);var make_ajax_request_of_blocking=false}$windows.block[id].show();$windows.block[id].toFront();$("info_set_name_"+id).onclick=function(){$("block_form_div_"+id).hide();changeUserEvent("user_"+id);$windows.block[id].close()};$("info_privatm_"+id).onclick=function(){$("block_form_div_"+id).hide();changeUserEvent("privat_"+id);$windows.block[id].close()};$("info_privatf_"+id).onclick=function(){$("block_form_div_"+id).hide();changeUserEvent("privatwin_"+id);$windows.block[id].close()};if($setting.advcreg){$type=getType(user_priv);if($type.guest){$("info_privatm_"+id).style.display="none";$("info_privatf_"+id).style.display="none"}else{$("info_privatm_"+id).style.display="block";$("info_privatf_"+id).style.display="block"}}$("info_blockform_"+id).onclick=function(){var e=$("block_form_div_"+id).style.display;if(e=="block"){$("block_form_div_"+id).style.display="none"}else{$("block_form_div_"+id).style.display="block"}if(make_ajax_request_of_blocking){new Ajax.Request(url("ajax/chat.block"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"":$("blokiere_user_all_"+id).checked=false;$("blokiere_user_priv_"+id).checked=false;break;case"all":$("blokiere_user_all_"+id).checked=true;$("blokiere_user_priv_"+id).checked=false;break;case"priv":$("blokiere_user_all_"+id).checked=false;$("blokiere_user_priv_"+id).checked=true;break;default:alert(e.responseText);break}},postBody:"show="+id});make_ajax_request_of_blocking=false}};$("blokiere_user_all_"+id).onclick=function(){$("blokiere_user_priv_"+id).checked=false;new Ajax.Request(url("ajax/chat.block"),{onSuccess:function(e){if(e.responseText=="ok"){$("block_form_div_"+id).hide();$windows.block[id].close()}else{alert(e.responseText)}},postBody:"block_all="+id})};$("blokiere_user_priv_"+id).onclick=function(){$("blokiere_user_all_"+id).checked=false;new Ajax.Request(url("ajax/chat.block"),{onSuccess:function(){$("block_form_div_"+id).hide();$windows.block[id].close()},postBody:"block_priv="+id})}}else if(ereignis.slice(0,7)=="adminu_"){var $user_id=ereignis.slice(7,ereignis.length);for(var i=0;i<$usersObj.userOnline.length;i++){if($usersObj.userOnline[i].ui==$user_id){var user_ip=$usersObj.userOnline[i].uip;var user_name=$usersObj.userOnline[i].un;var user_priv=$usersObj.userOnline[i].up;break}}var id=ereignis.slice(7,ereignis.length);if(typeof $windows.admin_user[id]!="object"){var left=$mouse.left;if(eval(left-390)>1){left=left-390}$windows.admin_user[id]=new Window({className:$win_style,width:350,height:180,top:eval($mouse.top-10),left:eval(left),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false})}var $code="123";if($me.admin==1){var $type=getType(user_priv);if($type.admin==1){$code='<div class="into_admin_win"><p style="color:red">ما به شما اجازه نميدهيم اين کاربر را مديريت يا اخراج کنيد</p></div>'}}else if($me.admin==2){var $type=getType(user_priv);if($type.admin!=0){$code='<div class="into_admin_win"><p style="color:red">ما به شما اجازه نميدهيم اين کاربر را مديريت يا اخراج کنيد</p></div>'}}else if($me.admin==3){var $type=getType(user_priv);if($type.admin==3||$type.admin==1){$code='<div class="into_admin_win"><p style="color:red">ما به شما اجازه نميدهيم اين کاربر را مديريت يا اخراج کنيد</p></div>'}}if($code=="123"){$code=$template.admin_win;if($me.admin==1){$code=$code.replace(/[4]/gi,$template.admin_win_adminrows);$code=$code.replace(/[5]/gi,url("admin/users/edit/"+id));$code=$code.replace(/[6]/gi,url("admin/msgreader/"+id))}else{$code=$code.replace(/[4]/gi,"")}$code=$code.replace(/[0]/gi,user_name);$code=$code.replace(/[1]/gi,id);$code=$code.replace(/[2]/gi,user_ip)}$windows.admin_user[id].setHTMLContent($code);$windows.admin_user[id].show();try{if($("sperre_user_"+id))$("sperre_user_"+id).onclick=function(){new Ajax.Request(url("ajax/bann"),{onSuccess:function(){$windows.admin_user[id].close()},postBody:"user="+id+"&date="+$("blacklist_time").value})};if($("refresh_user_"+id))$("refresh_user_"+id).onclick=function(){new Ajax.Request(url("ajax/refresh"),{onSuccess:function(){$windows.admin_user[id].close()},postBody:"user="+id})};if($("alert_user_"+id))$("alert_user_"+id).onclick=function(){var e=window.prompt("متن اخطار:");if(e==null||e==""){return false}new Ajax.Request(url("ajax/warning"),{onSuccess:function(){$windows.admin_user[id].close()},postBody:"user="+id+"&txt="+e})};if($("rename_user_"+id))$("rename_user_"+id).onclick=function(){var e=prompt("نام جديد را وارد کنيد","","تغيير نام");if(e!=""&&e!=false&&e!=null){new Ajax.Request(url("ajax/rename"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"ok":alert("با موفقيت تغيير يافت");$windows.admin_user[id].close();break;case"running":alert("اين نام در انحصار شخص ديگري است");break;case"badname":alert("اين نام در ليست سياه قرار دارد");break;default:alert(e.responseText);break}},postBody:"id="+id+"&newname="+e})}};if($("silent_user_"+id))$("silent_user_"+id).onclick=function(){var e=prompt("چند دقیقه خفه شود؟nبرای آزاد سازی عدد 0 را وارد نمایید.");new Ajax.Request(url("ajax/chat.silent"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"ok":$windows.admin_user[id].close();break;case"no number":alert("لطفا عدد وارد کنید");break;case"repeat":alert("این کاربر قبلا خفه شده است");break;default:alert(e.responseText);break}},postBody:"user="+id+"&time="+e})};if($("register_user_"+id))$("register_user_"+id).onclick=function(){var e=window.prompt("کلمه عبور:");if(e==null||e==""){return false}new Ajax.Request(url("ajax/thisregister"),{onSuccess:function(e){switch(e.responseText){case"ok":alert("با موفقيت کاربر سيستم شديد.");break;case"lastregister":alert("شما قبلا عضو شده ايد");break;case"lastemail":alert("اين ايميل قبلا در پايگاه داده ثبت شده.");break;case"email":alert("لطفا يک ايميل معتبر وارد کنيد.");break;default:alert(e.responseText);break}},postBody:"user="+id+"&password="+e})}}catch(e){}}else if(ereignis.slice(0,5)=="user_"||ereignis.slice(0,5)=="usch_"){var $user_id=ereignis.slice(5,ereignis.length);for(var i=0;i<$usersObj.userOnline.length;i++){if($usersObj.userOnline[i].ui==$user_id){var user_name=$usersObj.userOnline[i].un;$("message").value+=user_name.unescapeHTML();$("message").focus();break}}}else if(ereignis.slice(0,15)=="notallowedroom_"||ereignis.slice(0,18)=="notallowedroomimg_"){$windows.allowed=new Window({className:$win_style,width:240,height:80,top:eval($mouse.top-10),left:eval($mouse.left-280),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:true,opacity:1});$windows.allowed.setHTMLContent($template.win_notallowed);$windows.allowed.show();try{$("close_room_warning").onclick=function(){$windows.allowed.close()}}catch(e){}}else if(ereignis.slice(0,7)=="pwroom_"||ereignis.slice(0,10)=="pwroomimg_"){var room_id_now=ereignis.slice(0,7)=="pwroom_"?ereignis.slice(7,ereignis.length):ereignis.slice(10,ereignis.length);var rooms=new Array,roomName="";for(var i=0;i<$usersObj.rooms.length;i++){rooms[$usersObj.rooms[i].ri]=$usersObj.rooms[i].rn}for(var i=0;i<$usersObj.userOnline.length;i++){if($usersObj.userOnline[i].ri==room_id_now){roomName=rooms[$usersObj.userOnline[i].ri];break}}if(roomName==""){try{for(var i=0;i<$usersObj.all_empty_rooms.length;i++){if($usersObj.all_empty_rooms[i].room_id==room_id_now){var roomName=$usersObj.all_empty_rooms[i].room;break}}}catch(e){}}$windows.laypw=new Window({className:$win_style,title:roomName,width:240,height:100,top:eval($mouse.top-10),left:eval($mouse.left-280),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5,afterFinish:function(){$("layerpw").focus()}},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:true,opacity:1});$windows.laypw.setHTMLContent($template.win_passroom);$windows.laypw.show();$("pwroom_error").innerHTML="";try{$("send_room_pw").onclick=function(){check_room_pw($windows.laypw,room_id_now,roomName)};$("layerpw_form").onsubmit=function(){check_room_pw($windows.laypw,room_id_now,roomName);return false}}catch(e){}}}function check_room_pw(e,t,n){new Ajax.Request(url("ajax/chengeroom"),{onSuccess:function(t){if(t.responseText=="ok"){$("room").value=$me.room=room;$("chatinhalt").innerHTML="";AjaxReadRequest();ReloaderUserOnline();e.hide()}else if(t.responseText=="pass"){$("pwroom_error").innerHTML="<b>رمز شما اشتباه مي باشد</b>"}},postBody:"room_id="+t+"&password="+$("layerpw").value})}function SimpleSwap(e,t){e.src=e.getAttribute(t||"origsrc")}function SimpleSwapSetup(){var e=document.getElementsByTagName("img");for(var t=0;t<e.length;t++){var n=e[t].getAttribute("oversrc");if(!n)continue;e[t].oversrc_img=new Image;e[t].oversrc_img.src=n;e[t].onmouseover=new Function("SimpleSwap(this,'oversrc');");e[t].onmouseout=new Function("SimpleSwap(this);");e[t].setAttribute("origsrc",e[t].src)}}function fkeys(e){e=e||window.event;if(e.ctrlKey||e.altKey||e.keyCode==123){return false}}function isset_dom(e){return document.getElementById(e)===null?false:true}this.makeUploadAction1=function(message_input_field,privat)*****_uploadsimg=new Window({url:"sendfile?targetid="+privat,title:"ارسال فایل به دوستان",className:$win_style,width:420,height:300,top:eval($mouse.top-245),left:eval($mouse.left-140),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});var myAjaxObj=new Ajax.Request("sendfile?targetid="+privat,{postBody:"targetid="+privat});win_uploadsimg.show()};this.info_user_private=function(message_input_field,privat){winform_info_user_private=new Window({url:"ajax/chat.idle?targetid="+privat,title:"مشخصات کاربر",className:$win_style,width:300,height:200,top:eval($mouse.top-245),left:eval($mouse.left-140),resizable:false,showEffect:Effect.Appear,hideEffect:Effect.Fade,showEffectOptions:{duration:.5},hideEffectOptions:{duration:.5},draggable:true,minimizable:false,maximizable:false,destroyOnClose:false,opacity:1});var myAjaxObj=new Ajax.Request("ajax/chat.idle?targetid="+privat,{postBody:"targetid="+privat});winform_info_user_private.show()};var $time_last_req=0,$get_message_req=false,$get_update_req=false,$win_style="etchat_white",$setting={reload_interval:4e3,showmsgsys:false,showpms:true,showavatars:true,buzz:true},$me={silent:0},$msgid=1,$mouse={top:0,left:0},$windows={block:Array(),block_ids:Array(),privat:Array(),admin_user:Array()},$smilies={},$codes={},$usersObj,$Types={},$privato,$numrepeatmsg=0,$repeatspeedwarn=0,$lastsend=0,$numsmiles=0,$timerget,$lsatmsgsent,$template={},$firstclick=false,$topenpop={};$template.prop_list='<div id="prop_list" style="direction: rtl;"><ul id="prop_ul"><li id="cls"><img src="[0]" />پاک کردن پيام ها</li><li id="history"><img src="[1]" />تاريخچه چت</li><li id="changepassword"><img src="[2]" />[6]</li><li id="changestatus"><img src="[3]" />تغيير وضعيت</li><li><input type="checkbox" id="set_sys_messages" [4] />نمايش پيام هاي سيستم</li><li><input type="checkbox" id="show_avatars" [5] />مشاهده آواتار ها</li><li><input type="checkbox" id="show_pms" [7] />مشاهده پيام هاي خصوصي</li><li><input type="checkbox" id="buzz_status" [8] />فعال بودن بوز در خصوصی</li></ul><form id="changepw" style="display:none"><p>کلمه عبور جديد:<input id="newpassinput" type="password"></p><p style="text-align: center;"><input type="submit" value="تغيير بده"> <input type="button" id="cancelreg" class="cancel" value="انصراف"></p></form></div>';$template.vip_list='<div id="vip_list" style="direction: rtl;"><ul id="prop_ul"><li id="add_image"><img src="[0]" />افزودن تصویر</li><li id="add_link"><img src="[1]" />افزودن لینک</li><li id="buy_score"><img src="[2]" />خریدن امتیاز</li><li id="me_info"><img src="[3]" />اطلاعات من</li></ul></div>';$template.me_info='<div class="me_info"><div class="me_avatar"><img src="/theme/images/avatars/[0]"></div><div class="me_details"><li>نام نمایشی: <a>[1]</a></li><li>درجه کاربری: <a>[2]</a></li><li>امتیاز کاربری: <a>[3]</a></li><li>امتیاز بانک: <a>[4]</a></li></div></div>';$template.colormap='<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><table border="0" width="180" style="font-size: 10px;" cellspacing="0" cellpadding="0" id="farben_tab"><tr><td colspan="2"><table border="0" width="180" style="font-size: 10px;" cellspacing="2" cellpadding="0"><tr><td style="background-color:#000000" width="30"><div class="colorpick" id="000000_b">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#0000ff" width="30"><div class="colorpick" id="0000ff_b">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00ff00" width="30"><div class="colorpick" id="00ff00_b">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff0000" width="30"><div class="colorpick" id="ff0000_b">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffff00" width="30"><div class="colorpick" id="ffff00_b">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffffff" width="30"><div class="colorpick" id="ffffff_b">&nbsp;</div></td></tr></table></td></tr><tr><td><table border="0" width="90" style="font-size: 10px;" cellspacing="2" cellpadding="0"><tr><td style="background-color:#003300" width="15"><div class="colorpick" id="003300">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#003333" width="15"><div class="colorpick" id="003333">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#003366" width="15"><div class="colorpick" id="003366">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#003399" width="15"><div class="colorpick" id="003399">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#0033cc" width="15"><div class="colorpick" id="0033cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#0033ff" width="15"><div class="colorpick" id="0033ff">&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="background-color:#006600" width="15"><div class="colorpick" id="006600">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#006633" width="15"><div class="colorpick" id="006633">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#006666" width="15"><div class="colorpick" id="006666">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#006699" width="15"><div class="colorpick" id="006699">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#0066cc" width="15"><div class="colorpick" id="0066cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#0066ff" width="15"><div class="colorpick" id="0066ff">&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="background-color:#009900" width="15"><div class="colorpick" id="009900">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#009933" width="15"><div class="colorpick" id="009933">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#009966" width="15"><div class="colorpick" id="009966">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#009999" width="15"><div class="colorpick" id="009999">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#0099cc" width="15"><div class="colorpick" id="0099cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#0099ff" width="15"><div class="colorpick" id="0099ff">&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="background-color:#00cc00" width="15"><div class="colorpick" id="00cc00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00cc33" width="15"><div class="colorpick" id="00cc33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00cc66" width="15"><div class="colorpick" id="00cc66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00cc99" width="15"><div class="colorpick" id="00cc99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00cccc" width="15"><div class="colorpick" id="00cccc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00ccff" width="15"><div class="colorpick" id="00ccff">&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="background-color:#00ff00" width="15"><div class="colorpick" id="00ff00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00ff33" width="15"><div class="colorpick" id="00ff33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00ff66" width="15"><div class="colorpick" id="00ff66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00ff99" width="15"><div class="colorpick" id="00ff99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00ffcc" width="15"><div class="colorpick" id="00ffcc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#00ffff" width="15"><div class="colorpick" id="00ffff">&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="background-color:#663300" width="15"><div class="colorpick" id="663300">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#663333" width="15"><div class="colorpick" id="663333">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#663366" width="15"><div class="colorpick" id="663366">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#663399" width="15"><div class="colorpick" id="663399">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#6633cc" width="15"><div class="colorpick" id="6633cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#6633ff" width="15"><div class="colorpick" id="6633ff">&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="background-color:#666600" width="15"><div class="colorpick" id="666600">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#666633" width="15"><div class="colorpick" id="666633">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#666666" width="15"><div class="colorpick" id="666666">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#666699" width="15"><div class="colorpick" id="666699">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#6666cc" width="15"><div class="colorpick" id="6666cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#6666ff" width="15"><div class="colorpick" id="6666ff">&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="background-color:#339900" width="15"><div class="colorpick" id="339900">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#339933" width="15"><div class="colorpick" id="339933">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#339966" width="15"><div class="colorpick" id="339966">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#339999" width="15"><div class="colorpick" id="339999">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#3399cc" width="15"><div class="colorpick" id="3399cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#3399ff" width="15"><div class="colorpick" id="3399ff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#33cc00" width="15"><div class="colorpick" id="33cc00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33cc33" width="15"><div class="colorpick" id="33cc33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33cc66" width="15"><div class="colorpick" id="33cc66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33cc99" width="15"><div class="colorpick" id="33cc99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33cccc" width="15"><div class="colorpick" id="33cccc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33ccff" width="15"><div class="colorpick" id="33ccff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#33ff00" width="15"><div class="colorpick" id="33ff00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33ff33" width="15"><div class="colorpick" id="33ff33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33ff66" width="15"><div class="colorpick" id="33ff66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33ff99" width="15"><div class="colorpick" id="33ff99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33ffcc" width="15"><div class="colorpick" id="33ffcc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#33ffff" width="15"><div class="colorpick" id="33ffff">&nbsp;</div></td></tr></table></td><td><table border="0" width="90" style="font-size: 10px;" cellspacing="2" cellpadding="0"><tr ><td style="background-color:#cc3300" width="15"><div class="colorpick" id="cc3300">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc3333" width="15"><div class="colorpick" id="cc3333">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc3366" width="15"><div class="colorpick" id="cc3366">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc3399" width="15"><div class="colorpick" id="cc3399">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc33cc" width="15"><div class="colorpick" id="cc33cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc33ff" width="15"><div class="colorpick" id="cc33ff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#cc6600" width="15"><div class="colorpick" id="cc6600">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc6633" width="15"><div class="colorpick" id="cc6633">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc6666" width="15"><div class="colorpick" id="cc6666">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc6699" width="15"><div class="colorpick" id="cc6699">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc66cc" width="15"><div class="colorpick" id="cc66cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc66ff" width="15"><div class="colorpick" id="cc66ff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#cc9900" width="15"><div class="colorpick" id="cc9900">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc9933" width="15"><div class="colorpick" id="cc9933">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc9966" width="15"><div class="colorpick" id="cc9966">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc9999" width="15"><div class="colorpick" id="cc9999">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc99cc" width="15"><div class="colorpick" id="cc99cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cc99ff" width="15"><div class="colorpick" id="cc99ff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#cccc00" width="15"><div class="colorpick" id="cccc00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cccc33" width="15"><div class="colorpick" id="cccc33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cccc66" width="15"><div class="colorpick" id="cccc66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cccc99" width="15"><div class="colorpick" id="cccc99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#cccccc" width="15"><div class="colorpick" id="cccccc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ccccff" width="15"><div class="colorpick" id="ccccff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#ccff00" width="15"><div class="colorpick" id="ccff00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ccff33" width="15"><div class="colorpick" id="ccff33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ccff66" width="15"><div class="colorpick" id="ccff66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ccff99" width="15"><div class="colorpick" id="ccff99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ccffcc" width="15"><div class="colorpick" id="ccffcc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ccffff" width="15"><div class="colorpick" id="ccffff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#ff3300" width="15"><div class="colorpick" id="ff3300">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff3333" width="15"><div class="colorpick" id="ff3333">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff3366" width="15"><div class="colorpick" id="ff3366">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff3399" width="15"><div class="colorpick" id="ff3399">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff33cc" width="15"><div class="colorpick" id="ff33cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff33ff" width="15"><div class="colorpick" id="ff33ff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#ff6600" width="15"><div class="colorpick" id="ff6600">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff6633" width="15"><div class="colorpick" id="ff6633">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff6666" width="15"><div class="colorpick" id="ff6666">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff6699" width="15"><div class="colorpick" id="ff6699">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff66cc" width="15"><div class="colorpick" id="ff66cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff66ff" width="15"><div class="colorpick" id="ff66ff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#ff9900" width="15"><div class="colorpick" id="ff9900">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff9933" width="15"><div class="colorpick" id="ff9933">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff9966" width="15"><div class="colorpick" id="ff9966">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff9999" width="15"><div class="colorpick" id="ff9999">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff99cc" width="15"><div class="colorpick" id="ff99cc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ff99ff" width="15"><div class="colorpick" id="ff99ff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#ffcc00" width="15"><div class="colorpick" id="ffcc00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffcc33" width="15"><div class="colorpick" id="ffcc33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffcc66" width="15"><div class="colorpick" id="ffcc66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffcc99" width="15"><div class="colorpick" id="ffcc99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffcccc" width="15"><div class="colorpick" id="ffcccc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffccff" width="15"><div class="colorpick" id="ffccff">&nbsp;</div></td></tr><tr ><td style="background-color:#ffff00" width="15"><div class="colorpick" id="ffff00">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffff33" width="15"><div class="colorpick" id="ffff33">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffff66" width="15"><div class="colorpick" id="ffff66">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffff99" width="15"><div class="colorpick" id="ffff99">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffffcc" width="15"><div class="colorpick" id="ffffcc">&nbsp;</div></td><td style="background-color:#ffffff" width="15"><div class="colorpick" id="ffffff">&nbsp;</div></td></tr></table></td></tr></table></td><td>&nbsp;&nbsp;</td><td valign="top">فونت:<br/><input type="Checkbox" id="kursiv"><i>رنگ</i><br/><input type="Checkbox" id="fett"><b>کلفت</b><br/><br/>مديريت رنگ:<br/><div id="track_red" style="width:140px;background-color:#ddd;height:6px;font-size: 8px;margin-top: 10px"><div id="handle_red" style="width:8px;height:10px;background-color:#f00;cursor:e-resize;border: 1px solid black;"></div></div><div id="track_green" style="width:140px;background-color:#ddd;height:6px;font-size: 8px;margin-top: 10px"><div id="handle_green" style="width:8px;height:10px;background-color:#0f0;cursor:e-resize;border: 1px solid black;"></div></div><div id="track_blue" style="width:140px;background-color:#ddd;height:6px;font-size: 8px;margin-top: 10px"><div id="handle_blue" style="width:8px;height:10px;background-color:#00f;cursor:e-resize;border: 1px solid black;"></div></div><br/><table border="0" width="140" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>انتخاب رنگ: </td><td><div id="farbenvorschau" style="width:50px;height:22px;border: 1px solid black;background-color:#000000"></div></td></tr></table></td></tr></table>';$template.form_icons='<img id="link_sagen" class="img_button" alt="ارسال پيام" title="ارسال پيام"/><img id="link_smileys" class="img_button" alt="شکلک ها" title="شکلک ها"/><img id="link_color" class="img_button" alt="رنگ و فونت نوشته" title="رنگ و فونت نوشته"/><img id="link_prop" class="img_button" alt="تنظيمات" title="تنظيمات"/><img id="link_vip" class="img_button" alt=امکانات ویژه" title="امکانات ویژه"/><img id="link_fal" class="img_button" alt="فال و طالع بيني" title="فال و طالع بيني"/><img id="link_ranks" class="img_button" alt="امتيازات کاربران" title="امتيازات کاربران"/><img id="link_game" class="img_button" alt="بازي آنلاين" title="بازي آنلاين"/><img id="link_eshgh" class="img_button" alt="عشق سنج" title="عشق سنج"/><img id="link_browser" class="img_button" alt="مرورگر وب" title="مرورگر وب"/><img id="link_panel" class="img_button" alt="پنل كاربري" title="پنل كاربري"/><img id="link_eraser" class="img_button" alt="پاک کن" title="پاک کن"/><img id="link_admin" class="img_button" alt="مديريت" title="مديريت"/><img id="link_executecommand" class="img_button" alt="اجرای دستورات" title="اجرای دستورات"/><img id="link_logout" class="img_button" alt="خروج" title="خروج"/>';$template.generalmessage='<div class="mess_back">[0][1]<b [2]>[3]</b>:<span style="[4]">[5]</span></div>';$template.message_private_genetal_sent='<div class="privat_ausg_von">[0][1]<b>[2]</b><i>(خصوصي به [3])</i>:<span style="[4]">[5]</span></div>';$template.message_private_genetal_get='<div class="privat_ausg_an">[0][1]<b>[2]</b><i>(خصوصي)</i>:<span style="[3]">[4]</span></div>';$template.private_window='<div id="pivate_win_[0]" class="privat_mesages_window"></div><div><form style="display:inline" id="win_form_[0]"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><input type="hidden" id="this_win_[1]" value="[0]"><input type="text" class="private_message_field" id="message_win_[0]"></td><td><img src="[2]" id="submit_img_[0]" style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td><td><img src="[3]" id="smileys_img_[0]" title="شکلک ها"style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td><td><img src="[4]" id="buzz_[0]" title="بوز" height="18" width="18" style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td><td><img src="[8]" id="blocker_user_[0]" title="مسدود سازی" height="18" width="18" style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td><td><img src="[5]" id="cls_[0]" title="پاک کن" height="18" width="18" style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td><td><img src="[6]" id="idle_[0]" title="برسی وضعیت" height="18" width="18" style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td><td><img src="[9]" id="report_user_[0]" title="گزارش تخلف" height="18" width="18" style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td><td><img src="[7]" id="upload_img_[0]" title="آپلود فایل و عکس" height="18" width="18" style="padding-left: 4px;cursor:pointer;"></td></tr></table></form></div></div>';$template.message_private_win='<div>[0]<b>[1]</b>:<span style="[2]">[3]</span></div>';$template.rooms_allow='<div class="rooms" id="room_[0]">[1]</div>';$template.rooms_password='<div class="rooms_not_allowed" id="pwroom_[0]">[1]<img id="pwroomimg_[0]" src="[2]" width="11" height="11" style="margin-left:5px;" /></div>';$template.rooms_not_allowed='<div class="rooms_not_allowed" id="notallowedroom_[0]">[1]<img id="notallowedroomimg_[0]" src="[2]" width="11" height="10" style="margin-left:5px;" /></div>';$template.user_div_me='<div id="user_div_[0]" style="[1]"><div style="float:left;"><img src="[2]" width="16" height="16"/><span id="user_[0]"><b>[3]</b></span></div><div style="float:right;margin-right: 2px;">[4]</div><div style="clear:both"></div></div>';$template.user_div='<div id="user_div_[0]" style="[1]"><div style="float:left;"><img src="[2]" id="user_[0]" style="cursor:pointer" title="گرفتن نام کاربري" alt="گرفتن نام کاربري"/><span id="infoblock_[0]" style="[3]cursor:pointer">[4]</span></div><div style="float:right;margin-right: 2px;">[5]</div><div style="clear:both"></div></div>';$template.register_win='<div id="register_formular"><form id="register_form" style="display:inline;direction: rtl;"><div>با انتخاب يک کلمه رمز شما ميتوانيد از اسم خود به عنوان آيدي اختصاصي استفاده کنيد<hr size="1"/><table><tr><td>کلمه عبور:</td><td><input type="password" id="pw_register_field" size="15"/></td></tr><tr><td>تکرار:</td><td><input type="password" id="pw_register_field2" size="15"/></td></tr><tr><td colspan="2"><br/><a href="javascript:void(0);" id="make_register">ذخيره</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="javascript:void(0);" id="cancel_register">انصراف</a></td></tr></div></form></div>';$template.user_win='<div class="user_win"><ul><li id="info_set_name_[1]"><img src="[0]"/>گرفتن نام کاربري</li><li id="info_privatm_[1]"><img src="[2]"/>چت خصوصي در پنجره اصلي</li><li id="info_privatf_[1]"><img src="[3]"/>چت خصوصي در پنجره جديد</li><li id="info_blockform_[1]"><img src="[4]"/>مسدودسازي پيام ها <div id="block_form_div_[1]" class="block_form"><form name="user_block_[1]" class="form_user_block"><input type="Checkbox" id="blokiere_user_all_[1]" [5]>همه پيام ها <input type="Checkbox" id="blokiere_user_priv_[1]" [5]>فقط خصوصي ها </form></div></li></ul></div>';$template.admin_win='<div style="direction: rtl;" class="into_admin_win"><p>نام: <b>[0]</b></p><p>کد کاربري: <b>[1]</b></p><p>آی پی: <b>[2]</b></p>افزودن آي پي به ليست تحريم ها<form><select id="blacklist_time" size="1"><option value="exit">لحظه اي</option><option value="1min">يک دقيقه</option><option value="10min">ده دقيقه</option><option value="30min">سي دقيقه</option><option value="1hour">يک ساعت</option><option value="12hour">دوازده ساعت</option><option value="1day">يک روز</option><option value="3day">3 روز</option><option value="1week">1 هفته</option><option value="2week">2 هفته</option><option value="1month">يک ماه</option><option value="6month">شش ماه</option></select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="javascript:void(0)" id="sperre_user_[1]">اخراج کن</a><br><ul><li id="silent_user_[1]">خفه کردن کاربر</li><li id="refresh_user_[1]">رفرش کردن صفحه</li><li id="alert_user_[1]">اخطار دادن</li><li id="rename_user_[1]">تغيير نام</li> [4] </ul></form></div>';$template.admin_win_adminrows='<li id="register_user_[1]">عضو کردن</li><li><a href="[5]" target="_blank">ويرايش اطلاعات شخصي</a></li><li><a href="[6]" target="_blank">خصوصي خوان</a></li>';$template.win_notallowed='<p style="color: red;text-align: center;font-weight: bold;">شما مجاز به ورود به اين روم نيستيد</p><div class="close_room_warning" id="close_room_warning">بستن</div>';$template.win_passroom='<form id="layerpw_form"><p>شما براي ورود به اين اتاق لازم به وارد کلمه عبور مربوط داريد</p><div id="pwroom_error"></div><br/><input type="password" name="layerpw" id="layerpw" style="float:left"/><div class="" id="send_room_pw">ورود</div></form>';$template.reg_btn='<input type="button" id="regbtn" value="براي ثبت نام کليک کنيد "/><br/>';$template.registerbox='<div id="registercontiner"><h1>عضویت در چتروم</h1><form id="registerboxform"><div class="row"><div class="half"><input name="firstname" value="" placeholder="نام کوچک" class="form-control" type="text"></div><div class="half"><input name="lastname" value="" placeholder="نام خانوادگی" class="form-control" type="text"></div></div><div class="row"><div class="half"><input name="pwd" value="" placeholder="کلمه عبور" class="form-control" type="password"></div><div class="half"><input name="repwd" value="" placeholder="تکرار کلمه عبور" class="form-control" type="password"></div></div><div class="row"><div class="half"><input name="cellphone" value="" placeholder="تلفن همراه" class="form-control" type="text"></div><div class="half"><input name="email" value="" placeholder="ایمیل" class="form-control" type="text"></div></div><div class="row"><div class="half"><input name="state" value="" placeholder="استان محل زندگی" class="form-control" type="text"></div><div class="half"><input name="city" value="" placeholder="شهر محل زندگی" class="form-control" type="text"></div></div><div class="row"><div class="half">شیوه فعال سازی:</div><div class="half"><label>ایمیل<input type="radio" name="activation" id="activation_mail" value="email" checked="checked"></label><label>پیامک<input id="activation_sms" type="radio" name="activation" value="sms"></label></div></div><div class="row">شما با کلیک بر روی گزینه ثبت نام تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران و جرائم رایانه ای را پذیرفته اید وما برای تائید اطلاعاتتان،به <span id="registermsg-0">ایمیلی</span> که در فرم بالا وارد نمودید پیامی ارسال میکنیم که در مرحله بعدی از آن استفاده میکنیم در طرف مقابل صاحبان این پایگاه گفتگو به حقوق حریم خصوصی پایبندند و اطلاعات شمارا محفوظ نگه میدارند و بدون حکم قضایی آن هارا در دسترسی شخص ثالثی قرار نخواهند داد.</div><div class="row"><button type="submit" class="btn">ثبت نام</button></div></form></div>';$template.overcolor='<div id="overcolor"></div>';$template.registervalid='<div id="registervalidcontiner"><h1>تایید عضویت</h1><form id="registervalidform"><div class="row"><input name="code" value="" placeholder="کد فعال سازی" class="form-control" type="text"></div><div class="row">ما برای شما [0] ارسال کردیم و کدی برای فعال سازی نام کاربریتان در آن ذکر نمودیم.لطفا آن کد را در اینجا وارد کنید.درصورتی که [0] دریافت نکردید 5 دقیقه صبر کنید و بعد از 5 دقیقه شما مجاز به ثبت نام دوباره خواهید شد.درصورتی که از روش فعال سازی ایمیل استفاده کردید لطفا پوشه اسپم ایمیل خود را نیز چک کنید</div><div class="row"><button type="submit" class="btn">فعال سازی</button></div></form></div>';var $thememanager;var ready=function(){function e(){if(s.isReady){return}try{document.documentElement.doScroll("left")}catch(t){setTimeout(e,1);return}s.ready()}function t(e){s.bindReady();var t=s.type(e);n.done(e)}var n,r,i={};i["[object Boolean]"]="boolean";i["[object Number]"]="number";i["[object String]"]="string";i["[object Function]"]="function";i["[object Array]"]="array";i["[object Date]"]="date";i["[object RegExp]"]="regexp";i["[object Object]"]="object";var s={isReady:false,readyWait:1,holdReady:function(e){if(e){s.readyWait++}else{s.ready(true)}},ready:function(e){if(e===true&&!--s.readyWait||e!==true&&!s.isReady){if(!document.body){return setTimeout(s.ready,1)}s.isReady=true;if(e!==true&&--s.readyWait>0){return}n.resolveWith(document,[s])}},bindReady:function(){if(n){return}n=s._Deferred();if(document.readyState==="complete"){return setTimeout(s.ready,1)}if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",r,false);window.addEventListener("load",s.ready,false)}else if(document.attachEvent){document.attachEvent("onreadystatechange",r);window.attachEvent("onload",s.ready);var t=false;try{t=window.frameElement==null}catch(i){}if(document.documentElement.doScroll&&t){e()}}},_Deferred:function(){var e=[],t,n,r,i={done:function(){if(!r){var n=arguments,o,u,a,f,l;if(t){l=t;t=0}for(o=0,u=n.length;o<u;o++){a=n[o];f=s.type(a);if(f==="array"){i.done.apply(i,a)}else if(f==="function"){e.push(a)}}if(l){i.resolveWith(l[0],l[1])}}return this},resolveWith:function(i,s){if(!r&&!t&&!n){s=s||[];n=1;try{while(e[0]){e.shift().apply(i,s)}}finally{t=[i,s];n=0}}return this},resolve:function(){i.resolveWith(this,arguments);return this},isResolved:function(){return!!(n||t)},cancel:function(){r=1;e=[];return this}};return i},type:function(e){return e==null?String(e):i[Object.prototype.toString.call(e)]||"object"}};if(document.addEventListener){r=function(){document.removeEventListener("DOMContentLoaded",r,false);s.ready()}}else if(document.attachEvent){r=function(){if(document.readyState==="complete"){document.detachEvent("onreadystatechange",r);s.ready()}}}return t}();var PreSimpleSwapOnload=window.onload?window.onload:function(){};window.onload=function(){PreSimpleSwapOnload();SimpleSwapSetup()};var Cockie={generalOptions:{expires:0,path:""},set:function(e,t,n){var r=Cockie.generalOptions;if(typeof n!="undefined"){r.concat(n)}var i="",s="";if(r.expires!=0){var o=new Date;o.setTime(o.getTime()+days*24*60*60*1e3);i="; expires="+o.toGMTString()}if(r.path!=""){s="; path="+r.path}document.cookie=e+"="+escape(t)+i+s},get:function(e){var t=document.cookie;var n=t.indexOf(" "+e+"=");if(n==-1){n=t.indexOf(e+"=")}if(n==-1){t=null}else{n=t.indexOf("=",n)+1;var r=t.indexOf(";",n);if(r==-1){r=t.length}t=unescape(t.substring(n,r))}return t}};var Cockie={generalOptions:{expires:0,path:""},set:function(e,t,n){var r=Cockie.generalOptions;if(typeof n!="undefined"){r.concat(n)}var i="",s="";if(r.expires!=0){var o=new Date;o.setTime(o.getTime()+days*24*60*60*1e3);i="; expires="+o.toGMTString()}if(r.path!=""){s="; path="+r.path}document.cookie=e+"="+encodeURIComponent(t)+i+s},get:function(e){var t=e+"=";var n=document.cookie.split(";");for(var r=0;r<n.length;r++){var i=n[r].trim();if(i.indexOf(t)==0)return decodeURIComponent(i.substring(t.length,i.length))}return""}};ready(function(){My_Tarh_2014_Js()})


طراحی چت روم


بازدید : 5494 | تاریخ : سه شنبه 24 / 12 / 1393 ساعت : 18:51 |
نظرات
محمد
محمد در تاریخ 1394/2/12/s1i2n3a4 و 12:10 گفته :
سلام
خسته نباشید
لطفا ی اموزش اضافه کردن ایکون مرورگر رو چت روم رو هم بزارن

vahid
vahid در تاریخ 1394/1/10/s1i2n3a4 و 1:39 گفته :
هر کی نتونست با این ایدی در تماس باشه
k.vahid20@yahoo.com
برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید
نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: